Thông báo số 1: tổ chức Dạ Hội Thanh Niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI

18

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HOÀ       Nha Trang, ngày 06 tháng 9 năm 2010

                       ***

            Số:     /TB-TĐ

THÔNG BÁO SỐ 1

tổ chức Dạ Hội Thanh Niên

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI

------------

                 Thực hiện kế hoạch số 149/KH-TĐ ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hoà về việc Tổ chức Dạ hội thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI.

Để chuẩn bị tốt cho đêm Dạ hội thanh niên, Ban thường vụ tỉnh Đoàn thông báo các đơn vị một số nội dung sau :

                 Thời gian, địa điểm :

                                 Thời gian : Tập trung vào lúc 18h00 ngày 16 tháng 9 năm 2010

                                 Địa điểm : Quảng trường 2/4, Trần Phú, Nha Trang.

                                 - 8h00, ngày 11/9/2010 các tiết mục văn nghệ được chạy sân khấu tại Nhà thiếu nhi Khánh Hòa, 62 Thái Nguyên, Nha Trang.

                                 - 04 bài múa tập thể: Nối vòng tay lớn, Thanh niên làm theo lời Bác, Gửi lại em, Thêm một tuổi hồng.

                                 - Phần múa tập thể: Ngoài đơn vị Thành Đoàn Nha Trang làm nồng cốt, các đơn vị còn lại nếu có điều kiện thì tham gia.

                                 - Phần khiêu vũ không hạn chế số lượng người tham gia (các đơn vị báo cáo số lượng tham gia trước ngày 11/9)

Các nội dung còn lại thực hiện theo kế hoạch số 149/KH-TĐ ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hoà.

Thông báo này thay cho thông tri triệu tập.

Để là hoạt động diễn ra đúng thời gian quy định, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai.

                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                                                                                                                   BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Thành Đoàn Nha Trang;

Các Đoàn trực thuộc;

Các Đoàn trường quân đội;

- Lưu VP, Ban TG.

                                                                                                                   Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang