THÔNG BÁO SỐ 2 Về Hội thi Đội tuyên truyền thanh niên tìm hiểu về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

17

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA     Nha Trang, ngày 06 tháng 9 năm 2010

                       ***

Số:       /TB-TĐ

THÔNG BÁO SỐ 2

Về Hội thi Đội tuyên truyền thanh niên tìm hiểu

về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

——-

Căn cứ kế hoạch số 138/KH-TĐ ngày 02/6/2010 và thông báo số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa về việc tổ chức Hội thi Đội tuyên truyền thanh niên tìm hiểu về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

Để Hội thi được chuẩn bị tốt về mọi mặt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông báo một số nội dung thay đổi so với kế hoạch số 138/KH-TĐ ngày 02/6/2010, thông báo số 1 và quy chế Hội thi cụ thể như sau:

Nội dung, hình thức cuộc thi: Tổng số điểm của Hội thi là 100 điểm

1. Phần thi Chào hỏi: Hà Nội trong mắt tôi, điểm tối đa là 15 điểm

– BTC đã cho các đội bốc thăm với các chủ đề gắn với địa danh của Thủ đô Hà Nội và giới thiệu về địa danh đó với những đặc điểm nổi bật, riêng biệt vốn có; qua đó giới thiệu ngắn gọn về địa phương, đơn vị mình. Thời gian thực hiện của mỗi đội từ 03 đến 05 phút. Nếu quá thời gian tối đa hoặc ít hơn thời gian tối thiểu 1 phút trừ 1 điểm, quá 2 phút trừ 2 điểm, quá 3 phút không tính điểm phần thi.

2. Phần thi kiến thức: Hướng về Thăng Long – Hà Nội, điểm tối đa là 30 điểm

– Tất cả thành viên tham gia phần thi.

– Thi trắc nghiệm: mỗi câu trả lời đúng được tính 03 điểm, trả lời sai không có điểm.

– Mỗi đội trả lời 10 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Mỗi câu hỏi suy nghĩ trong 10 giây, sau đó các đội trả lời (giơ bảng).

3. Phần thi kỹ năng: Trái tim Tổ quốc tôi – Thủ đô Hà Nội, điểm tối đa là 15 điểm

– Thời gian cho phần thi này từ 7 đến 10 phút. Nếu quá hoặc ít hơn 1 phút trừ 1 điểm, quá hoặc ít hơn 2 phút trừ 2 điểm, quá hoặc ít hơn 3 phút không tính điểm phần thi.

– Các đội dự thi phải thể hiện sân khấu hóa bằng các loại hình hát múa, hoạt cảnh, tiểu phẩm, tấu hài… chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Khuyến khích thi tập thể.

4. Phần thi hùng biện: Hà Nội điểm hẹn lịch sử, điểm tối đa là 40 điểm

– Thời gian dành cho phần thi này từ 8 đến 10 phút. Nếu quá hoặc ít hơn 1 phút trừ 1 điểm, quá hoặc ít hơn 2 phút trừ 2 điểm, quá hoặc ít hơn 3 phút không tính điểm phần thi.

– Nêu cảm nhận và tuyên truyền nội dung về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

– Các đội TTTN có thể trình bày theo tập thể hay nhóm nhỏ hoặc lựa chọn 01 cá nhân để thuyết trình nội dung được các đội chuẩn bị trước.

Trong quá trình tuyên truyền cần làm rõ:

– Nội dung cơ bản của chủ đề để tuyên truyền.

– Tuổi trẻ thực hiện những hoài bão lớn, góp phần xây dựng vị thế của Việt Nam sánh vai cùng với năm châu.

– Liên hệ với thực tế của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tập luyện để tham gia tốt Hội thi. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua BanTuyên giáo) để giải quyết./.

                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                                                                                                              BÍ THƯ

                                                                                                              ( Đã ký)

 

 

 

 

 

                                                                                                               Hồ Văn Mừng

Nơi nhận:

– Ban TG TƯĐoàn (b/c)

– TTTU, TT.UBND tỉnh (b/c)

– Ban TGTU, DVTU (b/c)

– Các H,T,TĐ và Đoàn trực thuộc

– Lưu Ban TG, VP.

we love nha trang