Thông Báo về việc tổ chức thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 và kiểm tra một số nội dung của Kế hoạch số 184 KH/TĐ ngày 18/4/2011

102

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                 Khánh Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 BCH TỈNH KHÁNH HÒA

              ***

        Số 240 TB/ĐTN

 

THÔNG BÁO

về việc tổ chức thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí thi đua

công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011

và kiểm tra một số nội dung của Kế hoạch số 184 KH/TĐ ngày 18/4/2011

---------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 184 KH/TĐ ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa về Kiểm tra và đi công tác cơ sở của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa năm 2011;

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hoà tiến hành kiểm tra năm 2011 như sau :

1- Nội dung thẩm định và kiểm tra:  

- Nội dung thẩm định: các nội dung của bộ tiêu chí thi đua năm 2011(ban hành kèm theo Quyết định số 731 QĐ/ĐTN ngày 20/4/2011 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa).

- Nội dung kiểm tra:

+ Hồ sơ sổ sách đoàn vụ, đoàn phí.

+ Công trình thanh niên "Nhà nhân ái" theo chỉ tiêu được giao.

2- Thành phần thẩm định và kiểm tra:

- Hội đồng thẩm định tỉnh đoàn: thực hiện theo quyết định số 977 QĐ/ĐTN ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.

- Thường trực các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc(đi theo từng khối thi đua).

3- Thời gian tiến hành thẩm định và kiểm tra: 

- Ngày 02/11/2011         : Thành Đoàn Cam Ranh

- Ngày 03/11/2011 : Huyện Đoàn Diên Khánh

- Ngày 04/11/2011 : Huyện Đoàn Vạn Ninh

- Ngày 08/11/2011 : Huyện Đoàn Cam Lâm

- Ngày 09/11/2011 : Thị Đoàn Ninh Hòa

- Ngày 10/11/2011         : Huyện Đoàn Khánh Sơn

- Ngày 11/11/2011         : Thành Đoàn Nha Trang

- Ngày 15/11/2011         : Huyện Đoàn Khánh Vĩnh

- Ngày 16/11/2011: Sáng 8h00 Đoàn Biên phòng tỉnh

Chiều 14h00 Đoàn khối các cơ quan tỉnh

- Ngày 17/11/2011 Sáng 8h00 Đoàn Quân sự tỉnh

Chiều 14h00 Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

- Ngày 18/11/2011 Sáng 8h00 Đoàn Công An tỉnh

4- Địa điểm: tại các đơn vị. 

5- Phương pháp thẩm định và kiểm tra:

* Buổi sáng(bắt đầu lúc 8h00):

- Đoàn thẩm định trực tiếp thâm nhập hồ sơ báo cáo bộ tiêu chí của các đơn vị(bao gồm: Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của đơn vị; báo cáo tự đánh giá cho điểm bộ tiêu chí kèm theo thuyết minh và tài liệu minh chứng. Đề nghị photo đủ cho các thành viên thẩm định).

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách đoàn vụ.

- Kiểm tra việc thực hiện công trình thanh niên "Nhà nhân ái"(đề nghị cung cấp danh sách Nhà nhân ái được xây dựng gồm người được xây, địa chỉ, tổng kinh phí).

* Buổi chiều(bắt đầu lúc 14h00): Báo cáo kết quả thẩm định, kiểm tra.

* Lưu ý: đối với các tài liệu minh chứng đoàn thẩm định yêu cầu cung cấp mà đơn vị không cung cấp được vào thời điểm thẩm định thì xem như nội dung đó không thực hiện.

6- Thành phần mời làm việc với huyện, thị, thành Đoàn gồm :

- Ban thường vụ đoàn.

- Cán bộ cơ quan chuyên trách huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

Trên đây là thông báo lịch thẩm định và kiểm tra năm 2011 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, đề nghị Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn báo cáo cấp ủy và chuẩn bị nội dung chu đáo để đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện theo đúng thời gian và nội dung quy định ./.

* Ghi chú: để nắm rõ cách thức chuẩn bị báo cáo Bộ tiêu chí đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Trọng Trung, UVBTV, Chánh Văn phòng tỉnh đoàn. Đối với thường trực các đơn vị đăng ký đi cùng xe tỉnh đoàn liên hệ đồng chí Võ Thị Duyên, chuyên viên Văn phòng tỉnh đoàn.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Bí thư                 

 

Nơi nhận : 

- Ban Dân vận, Ban Tổ chức,                                                       

- Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy(b/c);

- Các huyện, thị, thành ủy(để phối hợp);

- Các huyện, thị, thành đoàn (để thực hiện);

- Lưu VP, TC-KT.

Hồ Văn Mừng    

we love nha trangwe love nha trang