Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Các ban bộ phận Tỉnh đoàn

Ban Tổ chức – Kiểm tra

Điện thoại: 0583 818 012 email: bantckt@tinhdoankhanhhoa.org.vn

Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên

Điện thoại: 058.3817514 email: ubhoi@tinhdoankhanhhoa.org.vn

Văn Phòng

Điện thoại 058.3822346 email: vanphong@tinhdoankhanhhoa.org.vn