Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Khối Đại học, Cao đẳng

Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

Số ủy viên Ban Chấp hành: 21 Số ủy viên Ban Thường vụ: 7 Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh Email: ngoquangthanh2004@yahoo.com Bí thư:...

Cao đẳng VHNT&DL Nha Trang

Số ủy viên Ban Chấp hành: 21 Số ủy viên Ban Thường vụ: 7 Email: trinhhongphuongcdk@gmail.com Bí thư: Trịnh Hồng Phượng. Điện thoại:...

Đại học Thái Bình Dương

Số ủy viên Ban Chấp hành: 21 Số ủy viên Ban Thường vụ: 7 Email: thaihoangts44@gmail.com Bí thư: Nguyễn Thái Hoàng. Điện thoại:...

Đại học Nha Trang

Số ủy viên Ban Chấp hành: 27 Số ủy viên Ban Thường vụ: 9 Email: chungntu@gmail.com Bí thư: Lê Phương Chung. Điện thoại:...