Tờ trình về việc xin phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và cho phép lập Dự án đầu tư Công trình “Nhà văn hóa thanh niên Khánh Hòa và trụ sở làm việc của tỉnh Đoàn”

52

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA 

***

Số:  167 TT/TĐ

Nha Trang, ngày 15 tháng 09 năm 2010

 

TỜ TRÌNH


về việc xin phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và cho phép lập Dự án đầu tư

Công trình “Nhà văn hóa thanh niên Khánh Hòa

và trụ sở làm việc của tỉnh Đoàn”

—————-

Kính gởi: – UBND tỉnh Khánh Hòa.

                                        – Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

– Căn cứ Thông báo số 489-TB/TU ngày 02/10/2009 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về địa điểm xây dựng Nhà văn hóa thanh niên và Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên.

– Căn cứ Công văn số 5513/UBND ngày 16/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên và Nhà văn hóa thanh niên.

– Căn cứ Công văn số 266/SKHĐT-TH ngày 05/02/2010 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng Nhà văn hóa thanh niên và trụ sở làm việc của tỉnh Đoàn.

– Căn cứ Công văn số 1260/SXD-KTCL ngày 28/5/2010 của Sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc đánh giá hiện trạng nhà làm việc số 06-Hoàng Hoa Thám- Nha Trang.

Đến nay Đề cương và nhiệm vụ Dự án đầu tư Công trình “Nhà văn hóa thanh niên Khánh Hòa và trụ sở làm việc của tỉnh Đoàn” đã lập xong với những nội dung cụ thể như sau:

– Tên Dự án: Nhà văn hóa thanh niên Khánh Hòa và trụ sở làm việc của tỉnh Đoàn.

– Chủ đầu tư: Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.

– Đơn vị lập nhiệm vụ: Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc & Xây dựng Khánh Hòa.

– Nội dung và quy mô đầu tư: xây dựng khối các câu lạc bộ, trung tâm biểu diễn, phòng làm việc… của Nhà văn hóa thanh niên và Khu văn phòng làm việc của tỉnh Đoàn. Quy mô từ 7-8 tầng, có sử dụng thang máy.

– Địa điểm xây dựng: 06 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa.

– Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.428 m2.

– Dự toán công trình:

+ Chi phí xây dựng: 30.250.308.000 đồng.

+ Chi phí thiết bị: 6.050.061.600 đồng.

+ Chi phí quản lý Dự án: 726.000.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn và đầu tư xâ dựng: 2.540.000.000 đồng.

+ Chi phí khác: 363.000.000 đồng.

+ Dự phòng chi: 3.992.936.000 đồng.

Tổng mức đầu tư công trình 43.922.305.600 đồng.

– Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách nhà nước.

– Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư thuê Tư vấn quản lý dự án.

– Thời gian thực hiện Dự án: năm 2010-2011.

Dự án đầu tư Nhà văn hóa thanh niên Khánh Hòa và trụ sở làm việc của tỉnh Đoàn là yêu cầu hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Vì phong trào của tuổi trẻ Khánh Hòa, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư quan tâm xem xét và cho lập Dự án đầu tư công trình./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Bí thư                     

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VP

Hồ Văn Mừng          

we love nha trang