Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Văn bản - Tài liệu 2010 - 2011

Văn bản - Tài liệu 2010 - 2011

Kế hoạch Tổ chức thể thao bắn súng sơn

             TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY CP THỂ THAO KHANG PHÚ                      Độc...

Kế hoạch Tổ chức hoạt động “Tuổi trẻ hành động Vì người nghèo”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA ***   Khánh Hòa, ngày 15...

Hướng dẫn Triển khai cuộc vận động “ Thanh niên với văn hóa giao...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:      64 HD/ĐTN Khánh...

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Nét bút tri ân” lần thứ 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:    232     KH/ĐTN ...

Hướng dẫn Tham gia cuộc thi vẽ tranh “Phòng chống bạo lực giới trong...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 483       HD/HĐĐ Khánh Hòa,...

Hưỡng dẫn Triển khai chương trình “Khi tôi 18” năm học 2011 –...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:     63   HD/ ĐTN ...

Công văn Về việc triển khai tháng thi đua cao điểm tổng kết Năm...

  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:   482   /CV- HĐĐ “Về...

Công văn V/v đăng ký tham gia chương trình truyền hình Khi tôi...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:   1168   /CV- ĐTN “V/v đăng ký...

Chương trình Công tác kiểm tra năm học 2011 – 2012

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 42/CTr- HSV   Khánh...

Kế hoạch tổ chức Tháng thi đua cao điểm tổng kết Năm Thanh niên...

                                             ...