Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Văn bản - Tài liệu 2012

Văn bản - Tài liệu 2012

Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và tẩy xóa các điểm...

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA       Khánh Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2012  ...

Kế hoạch Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  BCH TỈNH KHÁNH HÒA                Khánh Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2012             ***     Số:  ...

Công văn V/v hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn và phong trào TTN...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH           BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA    Khánh Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2012                           ...

Giấy mới Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa Lần thứ...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA     Khánh Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2012                      ***...

Công văn V/v triệu tập đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng Lương...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA          Khánh Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2012                                  ***...

Chương trình Phối hợp chỉ đạo nội dung trọng tâm công tác Đoàn –...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA --------------------------- Số: 01   /CTr...

Công văn V/v Phối hợp tổ chức Ngày hội thanh niên hiến máu tình...

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA       Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2012                ...

Kế hoạch Mở lớp tập huấn tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, giáo...

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH            BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA          Khánh Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2012                     *****...

Kế hoạch Tổ chức truyền thông về nghề nghiệp và việc làm năm 2012

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA        Khánh Hoà, ngày 07 tháng 11 năm 2012                           ...

Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp ngành nghề kinh...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:   10   KH/ĐTN  Khánh Hòa, ngày7   tháng...