Ý kiến về việc phát triển Đảng đối với quần chúng Nguyễn Phú Ân

11

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA 

***

Số: 714 CV/ĐTN

Ý kiến về việc phát triển Đảng

đối với quần chúng Nguyễn Phú Ân

Nha Trang, ngày 14 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy Xã Ninh Xuân

Căn cứ Công văn số 01-CV/ĐU ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Đảng ủy Xã Ninh Xuân Về việc “Cho ý kiến về việc phát triển Đảng đối với quần chúng Nguyễn Phú Ân”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có ý kiến về vấn đề này như sau:

– Tỉnh Đoàn quản lý về mặt biên chế, nhân sự đối với tất cả các Đội Thanh niên tình nguyện.

– Đồng chí Nguyễn Phú Ân sinh hoạt và công tác tại Đội Thanh Niên tình nguyện Xã Ninh Tây chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng ủy Xã Ninh Tây.

– Để đánh giá một cách khách quan, Tỉnh Đoàn đề nghị Đảng ủy Xã Ninh Xuân làm việc trực tiếp với Đảng ủy Xã Ninh Tây.

– Tỉnh Đoàn thống nhất nếu Đồng chí Nguyễn Phú Ân hội đủ các tiêu chí về việc phát triển Đảng theo yêu cầu của Đảng ủy xã Ninh Xuân.

Trên đây là ý kiến về việc phát triển Đảng đối với đồng chí Nguyễn Phú Ân của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./.

 

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP, Ban TNCNNT&ĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ

(Đã Ký)

 

 


              Nguyễn Quỳnh Nga

we love nha trang