DIÊN KHÁNH: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

252

Trong thời gian qua, với nguồn vốn chính sách được ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh (NHCSXH huyện) đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo người dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên khó khăn và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Thống kê đến 31/7/2019, tổng dư nợ ủy thác của Đoàn Thanh niên huyện Diên Khánh là 15,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,7%  tổng dư nợ của toàn huyện là 338,1 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 99 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,62%. Đoàn Thanh niên hiện đang quản lý 21 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 17/19 xã, thị trấn và với 785 hộ dư nợ.

Với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH huyện, Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện đã hỗ trợ nhiều hộ ĐVTN vay vốn, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh và từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như: nuôi bò, trồng lúa chất lượng cao, trồng dâu nuôi tằm, nuôi cá nước ngọt… Trong 6 tháng đầu năm 2019, Huyện đoàn Diên Khánh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc triển khai Kế hoạch liên tịch gắn liền với phát triển, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho tổ chức Đoàn Thanh niên xã, thị trấn. Huyện đoàn đã tiến hành kiểm tra 11 xã đoàn, 15 Tổ tiết kiệm và đi giám sát, đối chiếu thực tế ở 75 hộ vay trên địa bàn. Qua kiểm tra, các địa phương còn tồn tại, thiếu sót một số nội dung như: vẫn còn tình trạng hộ vay chưa có ý thức gìn giữ, bảo quản biên lai, chưa hiểu hết các nội dung ghi trên biên lai; nhiều hộ vay còn chây ỳ, chưa đóng tiền đúng quy định, vẫn còn tình trạng lãi tồn đọng, nợ quá hạn ở một số địa phương; tình trạng hộ bỏ đi khỏi địa phương ngày càng gia tăng… Trước tình hình đó, Huyện đoàn Diên Khánh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn, các Tổ tiết kiệm và vay vốn để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, công tác thu hồi nợ đến hạn, giảm nợ quá hạn, lãi tồn đọng trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém, trung bình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đối để người dân hiểu rõ quyền lợi vay vốn ưu đãi, nghĩa vụ trả nợ của hộ vay, tự nguyện tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng.

Anh Minh