Hội nghị trù bị Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2019

137

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); đồng thời, cụ thể hóa và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Bên cạnh đó, thống nhất và chuẩn bị tốt các nội dung Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020. Ngày 12/9/2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trù bị Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay trong triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn. Đồng thời, thống nhất và chuẩn bị tốt các nội dung cho chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến khu vực Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XV sẽ chính thức được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận. Qua diễn đàn, đã tạo môi trường đoàn kết, giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Đoàn Khối các cơ quan các tỉnh, thành phố, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Một số hình ảnh Hội nghị: