ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA: tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

94

Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tham gia thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 22/5/2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho gần 100 cán bộ chủ chốt, đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị; đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; góp ý vào nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng góp ý về nội dung các lĩnh vực như: giáo dục – đào tạo; văn hóa – thể thao; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ từ nguồn cán bộ Đoàn, phát huy vai trò Đoàn tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục quan tâm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan; nên chú trọng làm rõ các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong đoàn viên thanh niên…

Một số hình ảnh tại Hội nghị: