ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH: tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

11

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về các nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, có ý thức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ngày 01/7/2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức “Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” cho gần 150 cán bộ đoàn, đoàn viên là cán bộ chủ chốt thuộc Khối các cơ quan.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã được học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với 02 nội dung: “Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lương Kiên Định - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa báo cáo chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Đ/c Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa báo cáo chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Quang cảnh Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Quang cảnh Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020