ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA; GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ QUÊ HƯƠNG KHÁNH HÒA CHO THANH THIẾU NHI, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025”

281

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục tăng cường, đổi mới và phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong thời gia tới, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; giáo dục truyền thống lịch sử quê hương Khánh Hòa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2021 – 2025”.

 

 

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

– Bồi đắp các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ; củng cố niềm tin, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu Đoàn; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

– Tạo chuyển hóa căn bản về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; khắc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh thiếu nhi; khắc phục hiệu quả tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên.

– Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử và truyền thống cách mạng địa phương; qua đó, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử của quê hương; phát huy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của tổ chức Đoàn cho thế hệ trẻ.

– Thúc đẩy thanh thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

1. 100% cán bộ, đoàn viên và ít nhất 85% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập lý luận chính trị.

2.100% các cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. 100% các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; giáo dục lịch sử cách mạng quê hương Khánh Hòa cho thanh thiếu nhi.

4. 100% đoàn viên, 85% thanh niên được tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh và lịch sử Đảng bộ các địa phương (Đến năm 2023 hoàn thành ở cấp xã, năm 2024 hoàn thành ở cấp huyện, năm 2025 hoàn thành ở cấp tỉnh).

5. Hàng năm, 100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ.

6. 100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc có hoạt động, công trình tôn tạo các địa danh di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh.

7. 100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

8. 100% các cấp bộ Đoàn sử dụng hiệu quả internet, mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

9. 100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

10. 100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ Lý luận trẻ.

11.100% đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; giáo dục truyền thống lịch sử quê hương Khánh Hòa cho thanh thiếu nhi.

– Bám sát Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên tỉnh Khánh Hòa”.

– Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, của toàn xã hội cho công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; giáo dục truyền thống lịch sử quê hương Khánh Hòa cho thanh thiếu nhi.

Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; giáo dục truyền thống lịch sử quê hương Khánh Hòa cho thanh thiếu nhi như: tổ chức định kỳ gặp gỡ, đối thoại với các đối tượng đoàn viên, thanh niên; tham dự các hoạt động của Đoàn – Hội – Đội qua đó nắm bắt tình hình, giải quyết các tâm tư, kiến nghị, nguyện vọng một cách kịp thời, tạo niềm tin, động viên, cổ vũ, xây dựng ý thức trách nhiệm trong thanh thiếu nhi đối với các vấn đề chính trị xã hội. Từ đó phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho tầng lớp thanh thiếu nhi.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả học tập, tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

– Duy trì các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet; xây dựng các diễn đàn giới thiệu phương pháp học tốt các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, sinh viên. Tuyên truyền, vận động thanh niên, sinh viên tích cực tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” được tổ chức định kỳ 02 năm/lần.

– Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Xây dựng và triển khai các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh.

– Đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; các phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó, cán bộ Đoàn, đoàn viên tập trung vào việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung; thanh niên tập trung vào việc tuyên truyền, giới thiệu bằng tài liệu và bộ công cụ tuyên truyền có tính tương tác cao, phù hợp với thanh niên như infographic, phim ngắn, bản đồ, tờ gấp…

– Hàng năm, triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ Đoàn và từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên. Tổ chức sinh hoạt chính trị (hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu nhân chứng, sinh hoạt chi đoàn, ngày hội thanh niên…) vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của Đoàn, Hội, Đội. Triển khai đồng loạt đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp bộ Đoàn với chủ đề “Người Cộng sản trẻ tuổi” vào dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2); “Tự hào đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)…

– Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tập trung xây dựng kế hoạch tự nghiên cứu, học tập lý luận chính trị hàng năm. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị Đoàn trường đại học, cao đẳng nghiên cứu thành lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm “Lý luận trẻ”.

– Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên. Phát huy vai trò của mạng xã hội để tuyên truyền chủ trương của Đảng; tổ chức đấu tranh trực tiếp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thanh thiếu nhi hoặc trong xã hội tác động đến thanh thiếu nhi qua các hình thức như: diễn đàn giới trẻ, các bài viết trao đổi trên mạng xã hội, tập san, trang thông tin điện tử Đoàn – Hội – Đội các cấp, vận động trực tiếp thanh thiếu nhi…

– Tổ chức liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp; các cuộc thi hát Quốc ca với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho đoàn viên, thanh thiếu nhi

– Đổi mới, sáng tạo hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông qua các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội;  các hình thức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt truyền thống; tổ chức đa dạng các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương cho từng đối tượng thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhân các ngày kỷ niệm của địa phương…

– Các cấp bộ Đoàn xây dựng chuyên mục, chuyên trang về truyền thống lịch sử cách mạng các địa phương trong tỉnh trên trang thông tin điện tử, để đoàn viên, thanh niên truy cập tìm hiểu; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền như infographic, motion graphic, video clip, music video, sản phẩn âm nhạc… tuyên truyền về các địa danh, nhân vật, sự kiện lịch sử cách mạng.

– Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương trên hệ thống thông tin cơ sở; Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với Đài truyền hình và Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng các gameshow, thực hiện các bài viết chuyên sâu về lịch sử cách mạng địa phương tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

– Tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan phù hợp với tình hình, đặc điểm như: xây dựng các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người

– Hàng năm, tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm và giới thiệu về di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng của địa phương; tham quan bảo tàng lịch sử; thăm hỏi các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân; đảm nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, đỡ đầu con em gia đình có công với cách mạng…

– Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động giữ gìn và tôn tạo cảnh quan di tích lịch sử như vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần tôn tạo di tích lịch sử cách cách mạng địa phương; lập bảng tiểu sử danh nhân, sự kiện lịch sử các tuyến đường mang tên; xây dựng bia di tích lịch sử, cột mốc chủ quyền, các công trình xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà nhân ái…

4. Giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh

– Các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và tổ chức 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

– Tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên; các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên.

– Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

– Hội đồng Đội các cấp đổi mới nội dung và phương thức thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” với 3 nội dung chính: thi đua học tập, thi đua rèn luyện và thi đua nâng cao sức khỏe kỹ năng. Tổ chức phong trào “Kỹ năng trải nghiệm sáng tạo” trong thiếu nhi.

– Thanh niên lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” trong thanh niên quân đội và phong trào “Tuổi trẻ công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thanh niên công an.

– Phát động và triển khai các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt chính trị, hành trình đến với địa chỉ đỏ… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội.

– Tổ chức các hoạt động tình nguyện thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, công trình nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề cấp thiết tại các vùng khó khăn, vùng biển, đảo Tổ quốc; các hoạt động góp phần xây dựng và bảo vệ Trường Sa; tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương” và Hành trình “Sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương” hàng năm.

5. Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của người có uy tín trong xã hội nhằm giáo dục truyền thống lịch sử; đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

– Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội tham gia công tác giáo dục truyền thống lịch sử; đạo đức, lối sống và định hướng giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

– Tập trung phát hiện, giới thiệu, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; duy trì và triển khai có hiệu quả các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội.

– Triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa”. Tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.

– Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh niên đến các giá trị tích cực, cao đẹp; đồng thời, chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội.

– Tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ; các hoạt động tuyên truyền, tuyên dương gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp  – Nói không với bạo lực học đường”.

– Tổ chức tuyên dương và giao lưu các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng như: Gương mặt trẻ tiêu biểu, Công dân trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tốt, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Giải thưởng cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ…

– Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ chế, chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ, thanh thiếu nhi có năng khiếu vượt trội; chính sách bố trí, sử dụng, phát huy những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Đoàn – Hội – Đội tuyên dương.

– Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022, trong đó, chú trọng định hướng lẽ sống, hành vi, ước mơ cho đoàn viên thanh niên

6. Phát huy vai trò mạng xã hội, phương tiện truyền thông hiện đại vào công tác giáo dục của Đoàn

– Hàng năm, Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn chủ động xây dựng hệ thống mẫu băng rôn, áp phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, video clip… và phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, cổ động trực quan cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

– Chủ động xây dựng, điều hành các trang trang thông tin điện tử, kênh Youtube, fanpage, group Facebook phân theo độ tuổi, ngành nghề, sở thích… nhằm tuyên truyền về lịch sử; tuyên truyền và xây dựng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi.

– Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa thực hiện các chương trình “Mỗi tuần một địa danh lịch sử”, truyền hình thực tế, gameshow tìm hiểu về truyền thống lịch sử địa phương Khánh Hòa cho thanh thiếu nhi.

– Duy trì và phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội của Đoàn – Hội – Đội các cấp để tuyên truyền và định hướng thông tin cho thanh thiếu nhi; cổ vũ xây dựng và thực hành văn hóa ứng xử trên mạng xã hội; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong xã hội tác động đến thanh thiếu nhi qua các hình thức như: diễn đàn giới trẻ, các bài viết trao đổi trên mạng xã hội, tập san, trang thông tin điện tử của Đoàn – Hội – Đội các cấp, vận động trực tiếp thanh thiếu nhi

7. Sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật trong công tác giáo dục của Đoàn

– Tiếp tục khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa của Đoàn như Trung tâm hoạt động thanh niên, Nhà thiếu nhi; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu tác phẩm văn học, sân khấu có đề tài mang tính giáo dục truyền thống lịch sử; đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi các địa phương, đơn vị.

– Tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật trong thanh thiếu nhi, quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục. Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

– Tổ chức, triển khai các cuộc thi sáng tác về đề tài giáo dục truyền thống lịch sử địa phương; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

– Thành lập, phát triển và duy trì hoạt động các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM), tuyên truyền lịch sử cách mạng ở các địa phương, đơn vị. Tổ chức các đợt liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, tuyên truyền lịch sử cách mạng từ tỉnh đến cơ sở phục vụ thanh niên và nhân dân, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh thiếu nhi và đồng bào vùng sâu, miền núi. Định kỳ 02 năm/lần tổ chức hội diễn, liên hoan TCM các cấp.

8. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội

– Rà soát, kiện toàn, xây dựng kế hoạch hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng cốt cán chính trị nòng cốt, đặc biệt trong thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo để kịp thời xử lý các vấn đề, sự kiện xảy ra tại cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ đội ngũ cốt cán. Phát huy vai trò của báo cáo viên, cộng tác viên trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên các diễn đàn mạng, trang tin điện tử, các trang cá nhân trên mạng xã hội. Lập và duy trì các fanpage chia sẻ thông tin, sử dụng các trang cá nhân của lực lượng nòng cốt, cán bộ Đoàn – Hội – Đội để tuyên truyền, giới thiệu hoạt động, định hướng thanh thiếu nhi.

– Tổ chức lựa chọn, phân công cán bộ giỏi lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ, nắm chắc thực tiễn làm công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên; bồi dưỡng các lớp báo cáo viên theo chuyên đề (chuyên đề về tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, chuyên đề về công tác lý luận của Đoàn, chuyên đề giáo dục thông qua mạng xã hội và phương tiện truyền thông hiện đại…).

– Bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn.

– Định kỳ 01 năm/2 lần tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; tổ chức Hội thi báo cáo viên các cấp và Hội thi báo cáo viên trẻ giỏi cấp tỉnh 2 năm/lần.

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền miệng, tiếp cận, vận động, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử; đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên, đặc biệt là cho các nhóm đối tượng thanh thiếu niên đặc thù như: thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên chậm tiến.

– Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền miệng thông qua các buổi nói chuyện về tình hình trong nước và quốc tế, giải quyết các vấn đề thanh niên quan tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

– Hàng năm, các cấp bộ Đoàn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, đối thoại với thanh thiếu nhi để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

9. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn

– Triển khai Kế hoạch thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ Đoàn; đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 01 về rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022” gắn với thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xác định các tiêu chí “Sáng tạo – Trách nhiệm – Gương mẫu – Sâu sát cơ sở” làm nội dung trọng tâm của cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Kịp thời phát hiện, biểu dương cán bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động và có biện pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, vi phạm những điều cán bộ Đoàn không nên làm.

– Cán bộ Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký thực hiện từ đầu năm, cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện. Ban Chấp hành Đoàn các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ đánh giá và có biện pháp giúp cán bộ Đoàn thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

– Xây dựng quy định học tập lý luận chính trị bắt buộc nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị hàng năm gắn với việc cập nhật kiến thức mới phù hợp từng vị trí công tác. Thường trực Đoàn các cấp có trách nhiệm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự cho cán bộ đoàn chủ chốt trong các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

10. Tăng cường sự phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường

– Phối hợp với Trường Đại học Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các mô hình liên kết thi đua, các hình thức hoạt động phù hợp nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy môn lịch sử, các môn khoa học và xã hội khác; giáo viên Tổng phụ trách Đội; cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp; Trợ lý thanh niên trong lực lượng vũ trang; hướng dẫn viên du lịch và trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi

– Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tổ chức Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc”, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức chương trình hành trình đến bảo tàng và các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức ngày hội “Người trẻ đọc sách” nhằm giới thiệu, tặng sách hay cho thanh thiếu nhi, góp phần hình thành văn hóa đọc trong giới trẻ.

– Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo: triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa”. Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; mỗi nhà trường xây dựng ít nhất một không gian văn hóa, lịch sử, truyền thống cho học sinh, sinh viên. Tăng cường dành thời gian phù hợp cho học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn, Hội, Đội; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên trong các trường theo quy định. Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Phối hợp với ngành Nội vụ triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

– Phối hợp với ngành Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên; công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; công tác triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên.

– Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội định kỳ hàng năm tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”, Lễ “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ”; truyền thông phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, bạo lực, xâm hại dục trẻ em và buôn bán phụ nữ; đồng thời tổ chức các lớp dạy nghề, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện, thanh thiếu nhi vi phạp pháp luật. Phối hợp triển khai có hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; chăm sóc, bảo vệ quyền lợi trẻ em.

– Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ việc làm, vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm, phát huy Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và quan tâm các giải pháp hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hộ thanh niên nghèo làm kinh tế, cải thiện đời sống.

– Phối hợp với ngành Công an tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong thanh thiếu niên. Đẩy mạnh các mô hình phối hợp hiệu quả như: câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, đội hình phản ứng nhanh… Tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng thanh niên vi phạm pháp luật và thanh niên hoàn lương tiến bộ.

– Phối hợp với ngành Quân đội trong công tác giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Khánh Hòa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Phối hợp tổ chức cho thanh niên thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đảng viên là hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

– Phối hợp với ngành Khoa học và Công nghệ: khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tham gia các câu lạc bộ khởi nghiệp.

– Phối hợp với Hội Người cao tuổi: đẩy mạnh triển khai phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Người con hiếu thảo” nhằm vận động các bậc ông bà, cha mẹ học sinh nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, có ý thức chuyển đổi hành vi trong giáo dục con cháu và giúp con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

– Phối hợp với Hội Cựu chiến binh: tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm tiếp lửa truyền thống giữa các thế hệ, qua đó, giáo dục truyền thống, định hướng các giá trị sống tích cực cho thanh thiếu niên.

– Phối hợp với Hội Phụ nữ thành lập và nâng chất lượng các mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân, gia đình trẻ; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giữ gìn gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con, nâng cao chất lượng dân số, vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… cho các gia đình trẻ. Tổ chức tuyên dương gia đình trẻ các cấp; Ngày hội gia đình trẻ định kỳ hàng năm.

– Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về công tác Đoàn và xây dựng các chuyên mục, ấn phẩm phù hợp trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về công tác Đoàn để triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử và hệ thống thông tin cơ sở.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA