QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19” CỦA CHÍNH PHỦ

312

Ngày 11/10/2021, Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa trân trọng gửi đến quý độc giả toàn văn Nghị quyết: