Công văn V/v cung cấp số liệu công tác tổ chức, cán bộ

74

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 934 CV/ĐTN

“V/v cung cấp số liệu công tác tổ chức, cán bộ”

 

   Khánh Hòa, ngày 09 tháng 5 năm 2011

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện,Thị, Thành đoàn

và Đoàn trực thuộc

Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc đảm bảo đúng “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành (theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010); Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị các Huyện,Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổng hợp, báo cáo một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị (Theo biểu mẫu gửi kèm).

Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc gửi báo cáo về Tỉnh Đoàn Khánh Hòa (qua Ban Tổ chức-Kiểm tra ); địa chỉ: số 06 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang; ĐT: 0583.818012; Email: bantckt@tinhdoankhanhhoa.org.vn

 

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP, Ban TCKT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

Hồ Văn Mừng