Ngày làm việc thứ bảy Đại hội XI của Đảng Tiếp thu ý kiến đại biểu về các văn kiện Đại hội

179
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước với đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng.

* Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI gồm 175 đồng chí Ủy viên chính thức, 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết

Hôm qua, 18-1, Ðại hội lần thứ XI của Ðảng bước sang ngày làm việc thứ bảy. Buổi sáng, Ðại hội làm việc tại Hội trường. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Ðoàn Chủ tịch, điều hành Ðại hội.

Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ðoàn Chủ tịch, trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các Văn kiện Ðại hội lần thứ XI của Ðảng. Từ chiều 12-1 đến hết ngày 14-1, Ðại hội thảo luận phần Văn kiện. Ðã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở Ðoàn và 27 ý kiến ở Hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến rất phong phú, thẳng thắn, tâm huyết.

Hầu hết các ý kiến đồng tình với nội dung các Văn kiện trình Ðại hội và cho rằng nội dung các Văn kiện trình Ðại hội XI đề cập những vấn đề quan trọng của Ðảng, của đất nước. Các Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học và nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và cách thể hiện; nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế tình hình của đất nước và của Ðảng, có tính tổng kết và khái quát cao. Ðã tiếp thu nghiêm túc, có chọn lọc ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp và công bố lấy ý kiến nhân dân, chất lượng được nâng lên; đạt được sự thống nhất cao trong những vấn đề lớn cả về lý luận và thực tiễn.

Một số ý kiến cho rằng, giữa các Văn kiện chưa có sự trùng khớp về một số nội dung, chưa thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc; một số chủ trương và giải pháp chưa cụ thể, sát thực và tính khả thi cao; chưa tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân. Một số ý kiến cho rằng, cần xem lại một số nhận định, khái niệm và một số chi tiết  cụ  thể  để bảo đảm tính

chính xác, thống nhất giữa các báo cáo, cũng như giữa các phần trong mỗi báo cáo. Các ý kiến phát biểu tại Ðại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng, cả trong quan điểm chung và trong từng lĩnh vực cụ thể.

Ðoàn Chủ tịch đề nghị Ðại hội cho tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các Văn kiện Ðại hội, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn sắp tới. Ðối với một số vấn đề khó, còn có ý kiến khác nhau, xin cho ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn sau Ðại hội XI. Những kiến nghị sửa đổi một số từ ngữ, sắp xếp lại câu chữ hoặc chữa một số lỗi văn bản, xin giao Bộ Chính trị khóa XI chỉ đạo sửa chữa, hoàn thiện trước khi công bố chính thức.

Ðoàn Chủ tịch trình bày rõ thêm một số vấn đề lớn, quan trọng trong các Văn kiện để Ðại hội xem xét, quyết định. Ðó là những vấn đề: Về chủ đề Ðại hội XI; về dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển); về Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; về Báo cáo Chính trị; về một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa X; về biểu quyết một số vấn đề trong các Văn kiện trình Ðại hội XI.

Sau đó, Ðại hội đã bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các Văn kiện Ðại hội.

Ðồng chí Trịnh Long Biên, Trưởng ban Kiểm phiếu của Ðại hội, báo cáo kết quả bầu cử BCH T.Ư Ðảng khóa XI và công bố danh sách các đồng chí trúng cử BCH T.Ư Ðảng khóa XI (175 đồng chí Ủy viên chính thức BCH T.Ư và 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư). Ðại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách các đồng chí trúng cử BCH T.Ư Ðảng khóa XI (Danh sách BCH T.Ư Ðảng khóa XI công bố trên số báo ra hôm nay).

Ðồng chí Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng khóa X, thay mặt Ðoàn Chủ tịch, điều hành phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng khóa XI trong số các đồng chí Ủy viên chính thức BCH T.Ư mới được bầu. Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư.

Buổi chiều, BCH T.Ư Ðảng khóa XI họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI.

Hôm nay, ngày 19-1, Ðại hội họp phiên bế mạc tại Hội trường. Sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng khóa XI chủ trì cuộc họp báo trong nước và quốc tế về thành công của Ðại hội lần thứ XI của Ðảng.

Theo Báo Nhân Dân