Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017

404

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA            Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2013

               ***

    Số:  02 CTHĐ/ĐTN

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc

lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017

_______

 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012- 2017), Ban chấp hành Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình hành động với các nội dung cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, TRUYỀN THỐNG, BỒI ĐẮP LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, LÒNG YÊU NƯỚC, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017. Phấn đấu 100% đoàn viên, cơ sở Đoàn tham gia tốt đợt sinh hoạt chính trị.

2. Thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập và làm theo. Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

3. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh: cung cấp các nguồn thông tin cho thanh niên, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, chính kiến rõ ràng; tăng cường đối thoại với thanh thiếu nhi, hàng năm tổ chức đối thoại, gặp gỡ với thanh thiếu nhi đơn vị; triển khai có hiệu quả đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay”, việc học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên; chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào thanh thiếu niên. Phấn đấu 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng và duy trì tốt Website.

4. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong mọi hoàn cảnh, bồi dưỡng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, tự tin đảm nhận vai trò chủ nhân tương lai của đất nước. Giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống của quê hương, gia đình, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; đấu tranh với các biểu hiện, hành vi đi ngược với truyền thống dân tộc.

5. Chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; làm cho thế hệ trẻ hôm nay biết yêu cuộc sống, giàu lòng nhân ái, kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn của dân tộc, ứng xử văn minh, thanh lịch, nghĩa tình; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; bày tỏ chính kiến, đấu tranh với cái xấu. Triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục ý thức công dân “Khi tôi 18”. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, từng bước bài trừ các tệ nạn xã hội.

6. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên; tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ công dân, tôn trọng quy ước cộng đồng, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức; xây dựng thói quen “Sống và làm việc theo pháp luật”. Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn xây dựng 01 câu lạc bộ giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi. Hàng năm, 100% các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở có hoạt động tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Duy trì tổ chức và nâng tầm quy mô “Ngày hội thanh niên hành động vì Trường Sa”.

7. Hoàn thành cuốn Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Khánh Hòa. Khuyến khích các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc viết lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên địa phương, đơn vị mình.

II. TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”

1. Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, trọng tâm là thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

– Tập trung phát huy trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên để tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế xã hội trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đó là các chương trình: “Chương trình xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình phát triển đô thị”, “Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, “Chương trình phát triển nguồn nhân lực”. Phấn đấu hàng năm, 100% đoàn cơ sở xã nằm trong chương trình xây dựng “Nông thôn mới”, các cơ sở Đoàn khác thực hiện ít nhất 01 việc làm thiết thực tham gia xây dựng “Nông thôn mới”.

– Phát huy vai trò đầu tàu của doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, cán bộ, công chức trẻ, học sinh, sinh viên trong nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhất là ngoại ngữ, tin học để chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế; rèn luyện bản lĩnh, tâm thế, tác phong, ứng xử của người thanh niên thời hội nhập trên nền tảng văn hóa dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”. Các cấp bộ Đoàn tích cực nắm vững thông tin, góp phần quảng bá và giới thiệu cho rộng rãi bạn bè, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh và con người Khánh Hòa. Vận động, hỗ trợ và tổ chức lực lượng doanh nghiệp trẻ đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ trên thị trường quốc tế.

2. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

– Tổ chức Đoàn các cấp phối hợp với các ngành chức năng tăng cường giáo dục cho thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phấn đấu, 100% cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân yêu”.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”; phát triển sâu rộng phong trào đoàn kết 3 lực lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong các lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư.

 Tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến. Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn hàng năm cảm hóa ít nhất 01 thanh thiếu nhi chậm tiến (nếu có); tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS.

– Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”, coi việc chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông là một trong các tiêu chí rèn luyện của đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở đoàn. Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn tổ chức tốt “Ngày hội thanh niên hành động vì an toàn giao thông”.

3. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ

– Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng trong thanh niên phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đoàn viên, thanh niên trong trường học đi đầu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành. Đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan hành chính đi đầu nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính, xây dựng phong cách làm việc trọng dân và phục vụ dân tốt hơn. Đoàn viên, thanh niên ở các đô thị đi đầu đề xuất sáng kiến trong xây dựng và quản lý đô thị. Đoàn viên, thanh niên trong nông nghiệp, nông thôn và khu vực miền núi, hải đảo xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Đoàn viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang bị kỹ thuật.

– Định kỳ hàng năm phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi, hội thi tin học trẻ và tuyên dương các sản phẩm “sáng tạo trẻ”.

4. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

– Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện” nhất là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn xây dựng và duy trì tốt hoạt động đội thanh niên tình nguyện tại chỗ. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện trên địa bàn khó khăn của các tỉnh bạn và tình nguyện quốc tế.

– Tổ chức sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo, từ thiện, coi đó là phương thức tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi có hiệu quả, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn tổ chức tốt “Ngày hội thanh niên hành động vì người nghèo”, “Ngày hội thanh niên hành động hiến máu tình nguyện”.

5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chuyển đổi thành hành động của mỗi thanh thiếu nhi về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường. Thành lập các Hợp tác xã dịch vụ thanh niên thu gom rác thải. Các cấp bộ Đoàn tích cực đảm nhận các dự án bảo vệ môi trường như khôi phục, bảo tồn rừng ngập mặn, trồng rừng, bảo vệ dòng sông quê hương…     

– Thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tập huấn kỹ năng ứng phó với hậu quả của biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng các đội hình thanh niên xung kích kịp thời phòng chống, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

III. TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP”

1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học

– Tổ chức sâu rộng trong các trường học các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, chống tiêu cực trong thi cử; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục; phối hợp với các cơ sở dạy nghề để tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên; giúp đỡ thanh thiếu nhi khó khăn, yếu thế đến trường; khuyến khích các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nhằm giúp đỡ, nuôi dưỡng ước mơ học tập, nghề nghiệp cho thanh thiếu nhi. Phối hợp đẩy mạnh công tác vay vốn học tập cho học sinh, sinh viên.

2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm

– Giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn nghề đúng đắn, tự tin tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh.

– Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp; tổ chức hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp, chú trọng địa bàn nông thôn miền núi và trong các trường học bằng nhiều mô hình thiết thực. Hàng năm, tổ chức tư vấn hướng nghiệp ít nhất 100.000 đoàn viên, thanh niên; phối hợp đào tạo và dạy nghề cho ít nhất 20.000 đoàn viên, thanh niên.

– Phối hợp Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh tăng cường nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên; tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng chính sách tích cực hướng dẫn giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất; khuyến khích và vận động thanh niên tự giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, phối hợp giới thiệu và giải quyết việc làm cho ít nhất 14.000 thanh niên. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có tổ vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý.

– Đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm thanh niên Khánh Hòa để làm tốt công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu và giải quyết việc làm cho thanh niên trong tỉnh, cung cấp nguồn nhân lực cho các Khu kinh tế, khu công nghiệp trong tỉnh.

3. Đồng hành với thanh thiếu nhi trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần

– Phát động mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng trong thanh niên, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng phát huy hiệu quả các tụ điểm vui chơi thiếu nhi, các giải thể thao quần chúng trong thanh thiếu nhi; phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trung tâm văn hoá xã hội thanh niên Khánh Hòa.

– Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước; cùng với Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn xây dựng lối sống vệ sinh, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và nhân dân.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan, phát huy hiệu quả hoạt động của điểm văn hoá xã. Khuyến khích thanh thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ cho học tập và thỏa mãn nhu cầu tinh thần lành mạnh của mình; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên lao động tự do.

– Kiến nghị xây dựng Nhà văn hóa thanh niên tỉnh và Nhà thiếu nhi tỉnh giai đoạn 2 để có nơi sinh hoạt và tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong tỉnh. Đồng thời kiến nghị với tỉnh cho tiến hành lập đề án xây dựng Trung tâm Văn hóa thanh niên tại các huyện, thị xã và thành phố Cam Ranh.

4. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội

– Xác định nội dung giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên là nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn, Hội tổ chức. Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng những kiến thức kinh tế, xã hội; hướng dẫn, rèn luyện các kỹ năng nói, viết, phân tích và bày tỏ ý kiến, kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, xử lý tình huống; tổ chức thường xuyên các trại huấn luyện, rèn luyện kỹ năng ở các cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Khi tôi 18”.

– Duy trì tổ chức Hội trại huấn luyện, Hội trại truyền thống hàng năm từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đồng thời nâng cao chất lượng và triển khai rộng rãi mô hình “Học kỳ quân đội”.

IV. NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

1. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”, chú trọng hướng về trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang bị kỹ năng công tác Đội cho cán bộ Đoàn và tổng phụ trách Đội; củng cố Hội đồng Đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi các cấp, thành lập Hội đồng Đội cấp xã, phường; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà thiếu nhi cấp tỉnh và hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện. Phối hợp với các ngành và địa phương xúc tiến việc xây dựng nhà thiếu nhi cho huyện Khánh Sơn và Cam Lâm. 100% huyện, thị, thành phố có Nhà thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

3. Triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, chương trình “Rèn luyện đội viên”; đẩy mạnh công tác Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư theo phương châm: ở đâu có trẻ em, ở đó có hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”. Làm tốt công tác vận động và phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng và tổ chức có hiệu quả các phong trào thiếu nhi.

V. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUỐC TẾ THANH NIÊN

Bồi đắp mối quan hệ giữa Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các Tỉnh đoàn Attapư, Chămpasắc (Nước CHDCND Lào), đồng thời phát triển quan hệ với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, trong khu vực ASEAN, châu Á – Thái Bình Dương. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân nhằm quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa trong bạn bè quốc tế và thu hút nguồn hỗ trợ, đầu tư của nước ngoài cho tỉnh.

Nâng cao năng lực cán bộ, đoàn viên thanh niên trong hội nhập quốc tế; đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đoàn; tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế; tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác quốc tế cho cán bộ Đoàn các cấp; phát động phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; cử đại biểu tham gia đầy đủ các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế do Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên tổ chức.

Tranh thủ mọi sự hỗ trợ để tỉnh đoàn có thể đăng cai tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế và đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

VI. XÂY DỰNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH, MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN

1.Nâng cao chất lượng đoàn viên

– Tập trung công tác phát triển đoàn viên, nhất là ở khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phấn đấu hàng năm, kết nạp từ 12.000 – 15.000 đoàn viên mới.

– Không ngừng nâng cao chất lượng Đoàn viên nhằm bồi đắp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu và khả năng tập hợp thanh thiếu nhi của người Đoàn viên thông qua việc học tập và làm theo lời Bác và Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

– Tập trung nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của phong trào và phải thực sự tiêu biểu trong thanh niên.

– Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện, đồng thời xác định giải pháp rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, coi trọng rèn luyện cả về nhận thức và hành động.

2. Nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở

– Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của các cấp bộ Đoàn (đặc biệt là chi đoàn). Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” với giải pháp cơ bản là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn, vấn đề bức xúc của thanh niên ở địa bàn dân cư. Phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố có chi đoàn với ít nhất 15 đoàn viên và duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Phát huy vai trò của đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn. Khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn.

– Phấn đấu ở đâu có thanh niên, ở đó tổ chức Đoàn tác động đến hoạt động của thanh niên. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “đoàn viên sinh hoạt 2 chiều”. Xây dựng tổ chức Đoàn trong các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên. Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và các ngành có liên quan tập trung thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là ở các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu thành lập ít nhất 50% tổ chức Đoàn – Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (có đủ điều kiện).

– Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, xây dựng và bảo vệ tổ chức Đảng và chính quyền ở cơ sở.

– Triển khai rộng rãi phần mềm quản lý đoàn viên trong toàn tỉnh

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay

Không ngừng tham mưu cho Đảng tiếp tục phát hiện, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trên cơ sở ưu tiên cho các đối tượng trưởng thành từ phong trào thực tiễn nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu hoạt động của phong trào TTN, đồng thời kết hợp tốt các quy trình về công tác cán bộ theo quy định Trung ương Đoàn và nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng.

  Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn, bảo đảm người cán bộ Đoàn phải thực sự là người bạn của thanh niên, hiểu thanh niên và có uy tín với thanh thiếu niên và nhi đồng.

  Phối hợp các ngành đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, quản lý; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo cán bộ gắn với quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng cán bộ. 100% các bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 100% bí thư đoàn các xã, phường, thị trấn và tương đương đạt trình độ trung cấp nghiệp vụ và trung cấp chính trị trở lên.

4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ lãnh đạo các cấp của Đoàn; đặt trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương do cấp bộ Đoàn các cấp ban hành; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

5. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị

Phát triển mạnh tổ chức Hội LHTN Việt Nam, coi đó là trách nhiệm của mỗi cấp bộ Đoàn, là bộ phận không tách rời của công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tăng cường chỉ đạo công tác Hội, mở rộng các hình thức tập hợp thanh niên trong Hội LHTN Việt Nam; phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết thanh niên và tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn với phương châm “Ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội ”

Đẩy mạnh các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên trong các trường Đại học, cao đẳng; gắn việc phát triển tổ chức Hội với công tác giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống cho sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát huy sáng tạo trong học tập, rèn luyện. Thí điểm thành lập các Câu lạc bộ Kết nối sinh viên tỉnh Khánh Hòa đang học tập tại một số thành phố lớn để thu hút nguồn nhân lực tham gia xây dựng địa phương.

Tăng cường công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc, tổ chức các loại hình tập hợp thanh niên thích hợp trong các vùng tôn giáo, dân tộc. Mở rộng mô hình CLB doanh nghiệp trẻ cấp huyện, xây dựng đội ngũ cốt cán của Đoàn trong các vùng tôn giáo, dân tộc. Đồng thời đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phối hợp các tổ chức xây dựng các mô hình chăm lo cho thanh niên lao động tự do.

VII. TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN; THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Đoàn thanh niên cần đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 25-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Mỗi năm giới thiệu trên 3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong độ tuổi thanh niên đạt 70% trở lên (mỗi năm có ít nhất 1.050 đoàn viên được kết nạp Đảng). Tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tạo nguồn cán bộ cung cấp cho Đảng.

Trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân, Đoàn tập trung vận động đoàn viên, thanh niên “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, gương mẫu thực hiện Luật Thanh niên, chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu xây dựng chính sách, nhất là chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các cấp chính quyền; bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các cấp chính quyền. Phối hợp với các ngành chức năng, nhất là Sở Nội vụ thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020.

Trong việc tham gia xây dựng các đoàn thể nhân dân, Đoàn tập trung vận động đoàn viên là thành viên của các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong công tác thanh niên, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các đoàn thể.

VIII. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỐI HỢP, CHỈ ĐẠO CỦA ĐOÀN

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, cơ chế, chính sách đối với thanh niên. Hàng năm mỗi cơ sở đoàn phải đăng ký làm việc để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng về chương trình công tác năm.

2. Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết liên tịch với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các cấp của Đoàn, tổ chức bộ máy chuyên trách đảm bảo hợp lý, hoạt động có chất lượng. Xây dựng Ban Chấp hành Đoàn các cấp vững mạnh, thực sự là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

4. Đổi mới triệt để việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp bộ Đoàn với phương châm hiệu quả, thiết thực và đến được đoàn viên thanh niên. Tăng cường nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao mô hình mới cho cơ sở.

5. Đổi mới phương pháp đánh giá tổ chức đoàn thông qua “Bộ Tiêu chí”.

6. Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu chung nhất: tôn trọng thanh niên, gần gũi thanh niên và có tinh thần trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự “Nói đi đôi với làm”. Nâng cao chất lượng, nội dung, chương trình đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn.

7. Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn, từng bước tin học hóa trong công tác thông tin, đảm bảo nhanh, chính xác và thống nhất thông qua hệ thống Website, Email của tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh thiếu nhi.

IX. CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

1. Triển khai nghị quyết, chương trình, đề án theo nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X

1.1. Các nghị quyết chuyên đề

– Nghị quyết công tác xây dựng tổ chức Đoàn

1.2. Triển khai thực hiện các chương trình, đề án

– Chương trình “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”.

– Chương trình “Đoàn tham gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

– Chương trình “ Đào tạo nguồn nhân lực trẻ tham gia phát triển kinh tế- xã hội”.

– Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu học nghề và tìm kiếm việc làm cho thanh niên”.

– Đề án thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sa phát triển kinh tế xã hội miền núi và miền biển đảo.

– Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thanh niên tình nguyện”.

– Đề án “Đào tạo cán bộ đoàn cấp cơ sở” (phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh).

– Đề án “ Quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi thông qua mạng xã hội”.

1.3. Các công trình thanh niên cấp tỉnh trong nhiệm kỳ

– Xây dựng Tượng đài Lý Tự Trọng tại Công viên thanh niên thành phố Nha Trang.

– Duy trì Công trình thanh niên “Đảm nhận cờ tổ quốc cho Trường Sa” và vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

– Phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động 02 phòng khám nhân đạo tại 02 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

– Xây dựng 02 Nhà Văn hóa thanh niên tại 02 xã khó khăn nhất của tỉnh.

2. Thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

– Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

– Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.

– Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.

– Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

– Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.

– Đề án Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

– Đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ.

– Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chi huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

– Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

– Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và internet.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Tỉnh và toàn Quốc lần thứ X và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cơ sở Đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Tỉnh và toàn Quốc lần thứ X .

– Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trọng tâm, các chương trình trọng điểm do Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai.

 – Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Tỉnh và toàn Quốc lần thứ X đến cán bộ, đoàn viên đơn vị. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị triển khai học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Tỉnh và toàn Quốc lần thứ X.

– Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ X là bộ phận thường trực thực hiện chương trình hành động, có trách nhiệm tham mưu phân công ủy viên Ban chấp hành tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm trình Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

– Giao Ủy ban kiểm tra giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, thực hiện chương trình hành động.

– Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ủy ban Kiểm tra phối hợp với Văn phòng Tỉnh Đoàn tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề cần lưu ý điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư TƯĐ

– VPTƯĐ, Ban TTVH TƯĐ

– TT Tỉnh ủy, TT UBND

– VP TU, VP UBND

– Các Ban TGTU, DVTU

-Sở Nội Vụ tỉnh

– UVBCH Tỉnh Đoàn                                                                             

– Các ban, bộ phận Tỉnh Đoàn                                               

– Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

– Lưu VP, Ban TG

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Hồ Văn Mừng