Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng “tôn giáo” để kích động, gây rối,...

Cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để tạo...

Đằng sau những “thư ngỏ”, “tâm thư” đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo...

Đảng ta xác định: Xây dựng Đảng luôn gắn liền với chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng...

Đằng sau những “thư ngỏ”, “tâm thư” đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo...

Cứ gần đến những ngày kỷ niệm lớn hoặc có những sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của đất nước là...

“Tin vịt” và cái gọi là “truyền thông lề dân”!

Xưa nay, tung "tin vịt" là thủ đoạn mà kẻ bất lương thường sử dụng để gây nhiễu loạn thông tin trong xã...

Chống “giặc nội xâm” – những hồi trống lệnh kiên quyết và chính xác!

Chống tham nhũng, tiêu cực trong khu vực kinh tế Nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là...

Nghị quyết của Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự...

Chính phủ vừa ra Nghị quyết 25/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần...

Một số vấn đề trong công tác phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển...

Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ hiện nay, được Nghị quyết TW4 (khóa XII) xác định là...

Tăng sức đề kháng để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là...

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo...

Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành...

Chống tham nhũng-cuộc chiến đấu kiên trì, quyết liệt và hiệu quả

  Đã gần tròn 5 năm kể từ khi Đảng ta triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề...