Đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thanh niên có điều kiện tiếp cận

64
Trong chiều bế mạc của hội nghị (chiều 31/5), hội nghị đã được quán triệt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW; triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 484 KH/TWĐTN - BTG ngày 18/5/2016 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
 
DSC05983 - Đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thanh niên có điều kiện tiếp cận
Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng quán triệt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
 
DSC06173 - Đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thanh niên có điều kiện tiếp cận
Quang cảnh hội nghị chiều ngày 31/5
 
 
Trong chiều cùng ngày, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã nêu 7 đánh giá chung, 4 hạn chế, 3 kinh nghiệm, 3 nguyên nhân hạn chế của Đoàn trong thực hiện Chị thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời quán triệt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 5 yêu cầu, như: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân, ...
 
 
Hội nghị còn được nghe đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gồm 8 chỉ tiêu và 5 chương trình, cùng một số Đề án nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
 
 
Theo đó, các chỉ tiêu của Chương trình hành động được xác định, như: Đến hết năm 2017, ít nhất 90% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung Nghị quyết. Tất cả tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa ít nhất một thanh niên chậm tiến. Đến năm 2021, hỗ trợ khởi nghiệp 01 triệu thanh niên. Hằng năm, mỗi Đoàn cấp tỉnh, huyện có ít nhất một công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đơn vị...
 
 
5 chương trình sẽ được Đoàn thanh niên triển khai, gồm: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi; Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền Tổ quốc; Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; Nâng cao năng lực phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
 
 
 
DSC0645201 - Đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thanh niên có điều kiện tiếp cận
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn triển khai Kế hoạch số 484 ngày 18/5/2016 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
 
Nằm trong chương trình hội nghị, Kế hoạch số 484 KH/TWĐTN - BTG ngày 18/5/2016 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn triển khai.
 
 
Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn chủ trương đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền theo hướng: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tại cơ sở cần đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả; xây dựng tài liệu học tập, tuyền truyền cần đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; lựa chọn hình thức phù hợp với các lĩnh vực, địa bàn, trình độ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết tập trung triển khai đối với cán bộ và đoàn viên; đối với thanh niên tập trung vào hình thức phổ biến và tuyên truyền Nghị quyết.
 
 
Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, nhằm phục vụ tốt đợt học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong đoàn viên thanh niên, dựa trên bộ tài liệu học tập do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, Trung ương Đoàn đã xây dựng bộ tài liệu với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ bao gồm: biểu đồ hình ảnh (inforgraphic), bộ phim tuyên truyền Nghị quyết và tài liệu hỏi đáp phục vụ học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
 
 
Bên cạnh đó, các ý kiến tham gia thảo luận ngay tại hội trường đã đánh giá cao hình thức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã có sự chuẩn bị kỹ về tài liệu học tập, nghiên cứu và các báo cáo viên truyền đạt với hội nghị đã trở thành công cụ tốt để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tuyền truyền, học tập và nắm bắt tinh thần Nghị quyết dễ hiểu, dễ nhớ đối với đoàn viên thanh niên, như: tổ chức hội thi trực tuyến về chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức các sân chơi thi trắc nghiệm, giải ô chữ tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên các trang web, fanpage của Đoàn; ... để sao cho nội dung tuyên truyền Nghị quyết thật gần gũi, đi vào thực tiễn của của đoàn viên thanh niên.
 
 
 
DSC06211 - Đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thanh niên có điều kiện tiếp cận
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu bế mạc hội nghị
 
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn, việc học tập, quán triệt Nghị quyết cần được lồng ghép vào các hoạt động của Đoàn để sao cho có sự đa dạng hóa các hình thức, để thanh niên có điều kiện tiếp cận được linh hoạt và phong phú hơn, tùy theo các lĩnh vực của Nghị quyết mà căn cứ vào tình hình cụ thể để các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai.
 
 
“Với những nội dung được trang bị, cung cấp cho các đồng chí, mong rằng đó là những định hướng quan trọng nhất và trọng tâm để tất cả các đồng chí có thể từ những định hướng chung của Trung ương, từ những văn bản hiện có khi về cơ sở sẽ chủ động báo cáo với Thường trực tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Ban Thường vụ, Ban chấp hành cấp tỉnh, thành để cùng bàn chọn cách làm phù hợp từng đối tượng thanh niên. Quan trọng nhất là giúp cho những vấn đề của Nghị quyết, những vấn đề chương trình hành động đến được những đối tượng mà Đoàn cần truyền đạt, những vấn đề theo yêu cầu. Cụ thể là cho đoàn viên, cán bộ Đoàn được tiếp cận những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, đặc biệt là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến thanh niên, quan điểm của Đảng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ; những vấn đề mà Nghị quyết quan tâm đến  đời sống, công việc, những nội dung hết sức thiết thực cụ thể đối với thanh niên” đồng chí Lê Quốc Phong nói.
 
 
Về phương thức triển khai, đồng chí Lê Quốc Phong tin tưởng và kỳ vọng tất cả các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc sẽ có những cách triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hiệu quả nhất, phù hợp nhất, sáng tạo nhất để có thể triển khai tốt những nội dung theo định hướng của Trung ương.
Theo Doanthanhnien.vn
we love nha trangwe love nha trang