Trang chủ Sổ tay cán bộ Đoàn 6 bài học lý luận chính trị

6 bài học lý luận chính trị

Bài 3: Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã...

Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm phát triển của cách mạng nước ta (1930-1991), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII...

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư...

Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì? Trả lời: a. C.Mác và Ph.Ăngghen Trong quá trình phát triển của lịch sử xã...