Trang chủ Theo dấu chân Bác Tiểu sử của Bác

Tiểu sử của Bác

Lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam dân...

Bước sang năm 1945, tình hình thế giới càng có nhiều thay đổi quan trọng. Nhạy cảm trước những chiều hướng phức...

Lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 -1945)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm...

Chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 – 1930)

Trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình là phải mang toàn bộ...

Tìm đường cứu nước (1911-1920)

Ngày 3-6-1911, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba xin làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (Amiral Latouche...

Thời niên thiếu (1890-1911)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Cung (1), sinh ngày 19-5-1890, tại quê ngoại là...