Thực hiện chủ chương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (1+1)

353

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội; ngày 20/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số: 22 -HD/TĐTN-TCKT Hướng dẫn triển khai Chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022

Theo đó, Hướng dẫn này nhằm mục đích  phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở Đoàn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ đoàn Áp dụng “phương thức 1+1” trong phát triển đoàn viên – mỗi đoàn viên phấn đấu giúp đỡ 1 thanh niên vào đoàn. Coi trọng, quan tâm kết nạp đoàn viên mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm; thanh niên theo các tôn giáo; thanh niên là người dân tộc thiểu số; thanh niên công nhân và lao động trẻ; thanh niên ở các khu lưu trú, nhà trọ… Đẩy mạnh tổ chức các phong trào xung kích, đồng hành để thanh niên có điều kiện tham gia và rèn luyện thực tiễn;Tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên chuẩn bị kết nạp; Quản lý và tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp.

Có thể thấy rằng việc triển khai chủ trương 1 + 1 bước đầu đã nhận được phản ứng tích cực từ đoàn cơ sở khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đi kiểm tra vào tháng 10/2018. 100% các cấp bộ đoàn đã triển khai chủ trương đến cấp cơ sở của mình.