Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa năm 2019

241

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019). Đồng thời cụ thể hóa Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở để thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của đoàn viên thanh niên. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức “Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa năm 2019” với sự tham gia của hơn 100 học viên là đoàn viên ưu tú tại các cơ sở Đoàn trong Khối.

Lớp học diễn ra từ ngày 18 – 22/3/2019 gồm 05 chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của Hội Cựu chiến binh Khối. Trong quá trình học, các học viên đã trao đổi, thảo luận, thể hiện tâm tư, tình cảm và mục tiêu phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ… trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế để góp phần xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Đ/c Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc.
Đ/c Phan Hồng Thái – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc.
Đ/c Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đ/c Lương Kiên Định – Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.