NINH HÒA: Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020 – “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

125

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, ngày 25/02, Thị Đoàn Ninh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Thị Đoàn chủ trì hội nghị, dự hội nghị có 46 đồng chí cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban chấp hành Thị Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn toàn thị xã.

Chủ trì hội nghị nhấn mạnh cấp bộ Đoàn toàn thị xã nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông tin chuyên đề học tập năm 2020 của cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; chuyên đề học tập đối với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”, quán triệt cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền các chuyên đề trong đoàn viên, thanh niên, trong đó chú trọng tuyên truyền về các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về xây dựng phong cách, lề lối cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.