Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

4888

BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA
***
Số: 06-CTr/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khánh Hòa, ngày 25  tháng 02 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
————————

Căn cứ vào chương trình số 14-CTr/TWĐTN-VP ngày 31/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Căn cứ vào buổi làm việc ngày 13/02/2020, giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa ban hành chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, cụ thể như sau:

 Chủ đề công tác năm:
TUỔI TRẺ KHÁNH HÒA TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

 • Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở. Nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 • Xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Tập trung đánh giá thực chất, tìm kiếm giải pháp quyết liệt nâng cao số lượng, chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới.
 • Tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội đoàn các cấp.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 1. 100% cán bộ, đoàn viên và 85% thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được ban hành.
 2. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
 3. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 20.000 ý tưởng, sáng kiến.
 4. Trồng mới ít nhất 25.200 cây xanh.
 5. Phối hợp với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Khánh Hòa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giải ngân vay vốn hơn 198 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.
 6. Hỗ trợ có hiệu quả 03 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
 7. Tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp cho 29.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 4.000 thanh niên.
 8. Xây dựng mới ít nhất 30 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn.
 9. Hỗ trợ, giúp đỡ 3.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 10. Kết nạp 15.700 đoàn viên mới, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
 11. Giới thiệu cho Đảng 3.300 đoàn viên ưu tú; phấn đấu 1.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Công tác giáo dục

 • Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, trong tuổi trẻ toàn tỉnh với chủ đề Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức báo cáo nhanh kết quả và phổ biến, quán triệt những quan điểm, chủ trương mới của Đảng qua đại hội các cấp.
 • Tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị 42, Chỉ thị 05, Nghị quyết 04, Chỉ thị 01, Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Triển khai Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trên không gian mạng”, Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”.
 • Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
 • Triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) trong đoàn viên. Tiếp tục thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870 – 22/4/2020); 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-Ghen (28/11/1820 – 28/11/2020). Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870 – 22/4/2020); 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-Ghen (28/11/1820 – 28/11/2020).
 • Theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hội nghị, diễn đàn lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về lý luận chính trị và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 • Đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền và tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng với chủ đề “Tuổi trẻ Khánh Hòa sắt son niềm tin với Đảng” (từ đầu năm đến hết 03/02); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” (từ tháng 3 – 19/5); kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Tự hào Việt Nam” (từ tháng 6 tới 2/9) và chào mừng Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chủ đề “Tuổi trẻ Khánh Hòa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (tháng 10 đến hết năm 2020 và sang tháng 01/2021). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Đoàn, Hội như 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam… Thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương; tổ chức lễ thắp nến tri ân dịp 27/7. Duy trì tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và chào cờ đầu tháng tại cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp.
 • Tiếp tục lựa chọn các tiêu chí phù hợp trong 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới để triển khai tại địa phương, đơn vị. Tăng cường thông tin, tuyên truyền yếu tố tích cực, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp trong thanh thiếu nhi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; duy trì hiệu quả chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website và fanpage của các cấp bộ Đoàn. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên dương, khen thưởng người tốt việc tốt, nhất là tại cấp cơ sở. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần hình thành thói quen đọc sách trong thanh thiếu nhi.
 • Phát huy vai trò của những người có uy tín trong xã hội, đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong thực hành, nêu gương, định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số luật liên quan trực tiếp đến thanh thiếu nhi như Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia… Thực hiện truyền thông về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh thiếu nhi. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được ít nhất 01 thanh niên chậm tiến. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.
 • Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

 • Xung kích, tình nguyện đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc của thanh niên gắn với nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội tại địa phương, đơn vị nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.
 •  Tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực, đội hình thanh niên tham gia thực hiện các mô hình, hoạt động hiệu quả, như: Thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên, xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn… Các huyện, thị, thành đoàn có ít nhất 01 đội hình tình nguyện tổ chức ít nhất 02 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 • Mỗi cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thị thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh. Chú trọng duy trì, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền lối sống văn minh trên địa bàn đô thị. Tăng cường đề xuất, đảm nhận thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”, biến điểm chân rác thành vườn hoa, con đường bích họa…
 • Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm trong phong trào “Chống rác thải nhựa” như: công sở xanh; chợ giảm túi nilon; tổ hợp tác – hợp tác xã thu gom, phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ; khu đô thị, chung cư không rác thải nhựa, hành trình thứ 2 của lốp xe, bạt nhựa…. Tiếp tục triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Triển khai Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Xây dựng các mô hình, công trình về bảo vệ môi trường; mô hình sáng tạo khởi nghiệp xanh trong đoàn viên, thanh niên; mô hình sản xuất, kinh doanh sạch. Vận động đoàn viên, thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình trồng cây, trồng rừng; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, nuôi trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tập trung duy trì, phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông tại khu vực đô thị, các “điểm nóng” về an toàn giao thông. Xây dựng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ – đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”…. Tăng cường truyền thông, nhân rộng mô hình Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”.
 • Tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với 01 chương trình “Tiếp sức mùa thi”, 04 chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông, chương trình Xuân tình nguyện. Nâng cao hàm lượng tri thức, tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tình nguyện; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng. Xây dựng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhất là trong các đợt hoạt động cao điểm. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng theo chặng với các chủ đề phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị: Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác; ngày hội hiến máu; chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính,…
 • Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện, đảm bảo an toàn, kỷ luật trong quá trình tham gia hoạt động; duy trì phối hợp chặt chẽ giữa các đội hình tình nguyện với Đoàn, Hội tại địa phương. Chú trọng phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ. Tăng cường phối hợp giữa các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tạo thành các cụm chiến dịch tổ chức trên các địa bàn trọng điểm. Kết nối, dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện quốc tế.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

 • Tổ chức vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý tưởng sáng tạo. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình mỗi cơ sở đoàn 01 hộp thư sáng kiến; các mô hình, cách làm hay trong triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Định kỳ hằng quý, 6 tháng rà soát, có giải pháp đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu tại các địa bàn, đối tượng triển khai chưa hiệu quả; lựa chọn các ý tưởng có tính khả thi cao để tập trung hỗ trợ hiện thực hóa. Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Tổ chức sàn giao dịch ý tưởng để làm cầu nối chuyển giao, hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng. Thường xuyên có hình thức ghi nhận, phát hiện, tuyên dương các nhân tố tích cực trong triển khai phong trào.
 • Chủ động phối hợp, đề xuất tổ chức các cuộc thi, sân chơi, đợt hoạt động để thúc đẩy và tạo điều kiện cho thanh niên phát huy các ý tưởng, sáng kiến tham gia giải quyết các vấn đề được quan tâm của xã hội, như: an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường, giáo dục, cải cách hành chính, văn hóa công sở, phòng chống tệ nạn xã hội… Nghiên cứu triển khai điểm các mô hình mới như “Tủ sách sáng tạo”, “Sổ vàng thanh niên sáng tạo”, “Sách vàng thanh niên sáng tạo”. Trung ương Đoàn phát động trong thanh niên hoạt động“Thách thức để sáng tạo” trên mạng xã hội.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động sáng tạo của thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm, tập huấn về sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các ý tưởng sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của các sân chơi, cuộc thi sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, sản phẩm khoa học, công nghệ, dây chuyền sản xuất, mô hình quản lý mới.
 • Đẩy mạnh triển khai phong trào “3 trách nhiệm” tập trung vào thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ gắn với cuộc vận động cán bộ, công chức với văn hóa công vụ.
 • Tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trong sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng”, Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

 • Triển khai các bộ công cụ tuyên truyền hiện đại, đổi mới cách thức tiếp cận, cung cấp thông tin chính thống nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tổ chức các hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.
 • Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học, công nhân lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở. Xây dựng và duy trì các mô hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, giúp đỡ thanh niên hoàn lương như “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy, mại dâm”, “Bạn giúp bạn”

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập

 • Xây dựng, nhân rộng, duy trì mô hình mới, cách làm hay trong triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”. Vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập: tặng học bổng, giải thưởng khuyến học. Hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục triển khai xây nhà bán trú dân nuôi, các điểm trường cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
 • Tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp.
 • Tạo môi trường để thanh niên ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên, đặc biệt học sinh, sinh viên, công chức, viên chức trẻ thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học, lĩnh vực công tác. Phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh, sinh viên. Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình thư viện mở, “Không gian khoa học, công nghệ” trong các trường học.
 • Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ; công chức, viên chức trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; tuyên dương và hỗ trợ giáo viên trẻ, công chức, viên chức trẻ ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

3.2. Chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

 • Tổ chức Liên hoan Thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Khánh Hoà năm 2020, Tuyên dương các CLB thanh niên khởi nghiệp, thủ lĩnh thanh niên làm kinh tế giỏi. Kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng.
 • Kêu gọi các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng, các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp. Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội.
 • Đổi mới các mô hình truyền thông, chú trọng truyền thông đối với những dự án khởi nghiệp sáng tạo, để tăng tính lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên và xã hội.
 • Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên trong đó tập trung đối tượng học sinh và phụ huynh học sinh trong các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, thực hiện các mô hình giải quyết việc làm đối với thanh niên. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên.
 • Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng, kiến thức cho cán bộ đoàn trong hỗ trợ thanh niên làm kinh tế. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế. Xây dựng điểm, phát hiện, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật, mang lại giá trị, hiệu quả cao. Thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế. Hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Phấn đấu Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền hoặc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ.

3.3. Chương trình Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

 • Nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên. Đoàn khối trường học tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh, sinh viên; tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, công dân tích cực, công dân toàn cầu, đào tạo lãnh đạo trẻ.
 • Triển khai cuộc vận động rèn luyện thân thể, tập thể dục trong thanh niên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên; các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.
 • Tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như Ngày hội Thanh niên công nhân, tổ chức Liên hoan tiếng hát đoàn viên, thanh niên công nhân.
 • Tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn – Hội tài năng, thanh lịch”, Hội thao Sinh viên Khánh Hòa, Hội thi các ban nhạc và nhóm nhảy, Dạ hội thanh niên…

4. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

 • Tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; trao tặng Nhà Khăn Quàng đỏ; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi. Vận động nguồn lực thực hiện chỉ tiêu xây dựng mới sân chơi cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.
 • Hướng dẫn tổ chức việc tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trong dịp hè. Tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như “Học kỳ trong quân đội”“Học làm chiến sĩ công an”“Học làm người có ích”“Hành trình trải nghiệm sáng tạo”. Mỗi xã, phường, thị trấn có hình thức tổ chức trại hè cho thiếu nhi.
 • Triển khai phong trào “Thiếu nhi Khánh Hòa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca, đổi mới tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, sinh hoạt măng non gắn với việc kiên trì thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”….
 • Nghiên cứu, đổi mới hình thức sinh hoạt chi đội; phát huy rõ vai trò của chi đội, liên đội trong các vấn đề tại trường học. Tổ chức Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến thăm các địa chỉ đỏ, thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng…
 • Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” trong khối trường tiểu học, trung học cơ sở.
 • Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho cán bộ phụ trách thiếu nhi và trẻ em về phòng, chống đuối nước. Tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về pháp luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông, những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông.
 • Triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, trọng tâm là nâng cao năng lực của Đoàn, Đội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Nắm bắt tình hình trẻ em và kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, hành vi xâm hại trẻ em. Tổ chức Diễn đàn trẻ em,  lãnh đạo địa phương gặp mặt, đối thoại với trẻ em.
 • Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội. Tích cực vận động thành lập tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập. Thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Nhà thiếu nhi.
 • Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác Đội và thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục công lập.

5. Công tác quốc tế thanh niên

 • Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Khánh Hòa với các nước trên thế giới, trong đó đặc biệt chú trọng các hoạt động hợp tác với thanh niên các nước láng giềng, ASEAN. Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đoàn, tăng cường giao lưu thanh niên biên giới. Tổ chức Chiến dịch tình nguyện tại Lào.
 • Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, quá trình 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.
 • Chủ động và tăng cường tiếp xúc với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác nước ngoài, đại sứ quán các nước tại Việt Nam để xây dựng mới các chương trình, dự án phục vụ phong trào thanh thiếu nhi.

6. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ Đoàn

 • Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn các cấp. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn (Đại học); trình độ lý luận chính trị (tối thiểu trung cấp lý luận chính trị). Từ năm 2020, chỉ giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm các chức danh cán bộ Đoàn khi đủ tiêu chuẩn và hoàn thành các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh. ở những nơi có điều kiện, bố trí bí thư đoàn cơ sở có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên để thuận lợi trong công tác bố trí, luân chuyển cán bộ.
 • Xây dựng giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư (tài liệu nghiệp vụ; tổ chức tập huấn; Liên hoan Bí thư chi đoàn thôn, xóm, khu, tổ dân phố giỏi theo cụm hoạt động…).
 • Đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào; thực hiện nghiêm túc chủ trương “1 + 2”.
 • Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về cơ chế và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội.
 • Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; thực hiện tốt công tác phát hiện, giới thiệu cán bộ cho cấp ủy các cấp phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp. Tham mưu cấp ủy cơ cấu bí thư Đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp, luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

6.2. Công tác đoàn viên

 • Tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Tổ chức kết nạp đoàn viên “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tập trung theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới. Định kỳ 3 tháng rà soát, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển đoàn viên tại các địa bàn, đối tượng chưa đảm bảo chỉ tiêu.
 • Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng “Ngày đoàn viên” tại các khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.
 • Đoàn xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình diễn biến đoàn số của các chi đoàn. Đảm bảo tiêu chuẩn kết nạp vào Đoàn.
 • Kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý hồ sơ đoàn viên, đoàn vụ theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc xóa tên đoàn viên đối với những đoàn viên không đóng đoàn phí, không sinh hoạt chi đoàn không có lý do chính đáng theo quy định của Điều lệ. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn vụ theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chấn chỉnh công tác quản lý thu và sử dụng Đoàn phí.

6.3. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn

 • Xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, chi đoàn mạnh; tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của đoàn viên trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, khắc phục tình trạng hình thức trong sinh hoạt Đoàn. Thực hiện nghiêm việc đeo huy hiệu Đoàn, mặc áo Thanh niên Việt Nam trong sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.
 • Thường xuyên theo dõi, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn và mô hình tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Xác định rõ nhiệm vụ chính của tổ chức Đoàn ở từng khu vực, địa bàn để tập trung thực hiện tốt, tránh dàn trải.
 • Khuyến khích Đoàn xã, phường, thị trấn tiến hành sinh hoạt chi đoàn định kỳ đồng loạt toàn xã, phường, thị trấn theo lịch cố định. Hình thành các cụm thi đua ở địa bàn dân cư, chú trọng tăng cường các hoạt động phối hợp, giao lưu kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn trong các khối đối tượng.
 • Tìm kiếm giải pháp mới, kiên trì thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp với nội dung trọng tâm là đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên. Kiểm tra chuyên đề phục vụ đánh giá sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoàn 2017 – 2022; kết quả 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên và các chỉ tiêu nhiệm kỳ…; Giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Trẻ em, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa II…
 • Kiện toàn đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp; duy trì cơ chế tham vấn nghiệp vụ với Ủy ban kiểm tra cấp trên theo hướng định kỳ (01 quý/01 lần) tiếp nhận và trả lời câu hỏi của cơ sở liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.
 • Nghiên cứu có giải pháp, cách thức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

 • Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng cách làm hay trong thực hiện chủ trương 1+1. Tổ chức các hoạt động tập hợp, hỗ trợ và chăm lo thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên khuyết tật và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Tập trung theo dõi, nắm bắt số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; thống kê chính xác tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. Định kỳ hằng quý, 6 tháng rà soát, hướng dẫn, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tại các địa bàn, đối tượng tỷ lệ đạt thấp.

 • Củng cố, chấn chỉnh hoạt động Hội cấp huyện, cấp cơ sở. Tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên. Tập trung phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên.
 • Đẩy mạnh triển khai Chương trình phối hợp với cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo cùng cấp giai đoạn 2017 – 2022. Sơ kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2017 – 2022 và Trung ương Đoàn với Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2018 – 2022. Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ lực lượng này.

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

 • Tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” ở tất cả các cấp bộ Đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2020); đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; nâng cao vai trò, sự chủ động của tổ chức Đoàn trong giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
 • Tổ chức các diễn đàn, hội nghị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hiến kế, đề xuất ý tưởng phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện và tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
 • Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đảng viên trẻ, đặc biệt là đảng viên dự bị. Khảo sát, đánh giá về những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển Đảng ở các khu vực, đối tượng thanh niên; vai trò, mức độ tham gia của tổ chức Đoàn trong thực hiện quy trình kết nạp đảng viên mới.
 • Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với hình thức phù hợp.
 • Thực hiện giám sát, phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu của cơ quan, tổ chức cần phản biện và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Thực hiện phản biện xã hội với Luật Thanh niên (sửa đổi); Báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
 • Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; giữa Tỉnh đoàn với các sở ngành.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TRONG NĂM 2020. (đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

 • Tập trung chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 đến các cấp bộ Đoàn.
 • Tham mưu với các cấp ủy Đảng và chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách và nguồn lực liên quan đến công tác thanh niên; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường các nguồn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 • Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả; phát huy được tinh thần tự giác của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
 • Giao các ban chuyên trách Tỉnh đoàn làm bộ phận thường trực cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình này theo từng lĩnh vực phụ trách.

2. Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

 • Trên cơ sở chương trình của tỉnh, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động cụ thể để thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 đến các cơ sở Đoàn.
 • Chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động cấp tỉnh tổ chức và tham mưu để tổ chức các hoạt động ở cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.

Trên đây là Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cụ thể hóa, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư TW Đoàn;
– Đ/c Nguyễn Tấn Tuân – PBT TT Tỉnh ủy (b/c);
– VP TW Đoàn, Ban Tổ chức TW Đoàn, Ban TG TW Đoàn;
– TW Hội LHTN Việt Nam, HĐĐ TW;
– Trung tâm Thanh thiếu nhi miền Trung;
– VP TU, Ban DV TU; VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
– Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh;
– Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy tương đương;
– Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc;
Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

 

 

   Bùi Hoài Nam


BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khánh Hòa, ngày 25  tháng 02 năm 2020

ĐỊNH HƯỚNG
Các hoạt động trong năm 2020

————–

Thời gian Nội dung hoạt động Thực hiện

Tháng 1

– Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020 VP
– Giao lưu, tặng quà cho TNCN, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ”Xuân Canh Tý năm 2020” TN
– Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam, Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2019 – 2020 TH
– Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020) và tuyên dương  điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TG

Tháng 2

– Các hoạt động xuân tình nguyện, Toàn tỉnh
– Lễ Phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 TN

Tháng 3

– Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2020 TG
– Đồng loạt tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng   Tháng Thanh niên năm 2020 ĐK, toàn tỉnh
– Gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) VP
– Hoạt động điểm Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cấp Tiểu học và ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cấp THCS TH
– Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi tỉnh Khánh Hòa năm học 2019 – 2020 TH
– Hội thảo “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trong sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng”. TH
– Khởi công Công trình Thắp sáng đảo xa bằng năng lượng

xanh – tuyến đường hoa thanh niên – thùng rác phân loại vì môi

trường.

ĐK
-Cuộc thi “Kỹ năng thanh niên online” ĐK
-Thực hiện Công trình thanh niên “Thư viện Xanh” tại các trường học trên địa bàn tỉnh. ĐK
– Game show bước nhảy flashmob học sinh – sinh viên, trò chơi dân gian hưởng ứng Lễ hội văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa 2020 TH

Tháng 4

– Lễ chào cờ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) TH
– Khánh thành Công trình thanh niên kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2020) tại Vùng 4 Hải Quân và giao lưu kết nghĩa với lữ đoàn 189 TH
– Ngày hội học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện TH
– Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Thanh niên, sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương” năm 2020 (Cấp tỉnh và cấp TW) ĐK – TH
– Hội thao Sinh viên Khánh Hòa năm 2020 TH
– Hội trại “Ngày hội non sông” và chương trình “Ký ức ngày độc lập” chào mừng 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) ĐK

Tháng 5

– Đợt hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) TH
– Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2020 (tổ chức Liên hoan tiếng hát đoàn viên, thanh niên công nhân) và  Liên hoan Thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Khánh Hoà năm 2020 (Tuyên dương các CLB thanh niên khởi nghiệp, thủ lĩnh thanh niên làm kinh tế giỏi) TN-ĐK
– Hội thi cán bộ Đoàn – Hội tài năng, thanh lịch” VP
– Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa khóa XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) VP
– Hội thảo khoa học góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) TG
– Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 TG

Tháng 6

– Tổ chức hoạt động vì người nghèo cho Thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2020 ĐK
– Chương trình học kỳ trong quân đội TH
– Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh TH
– Chương trình Tiếp sức mùa thi 2020 TH
– Đăng cai giao ban cụm duyên hải Nam Trung bộ và khánh thành công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) VP
– Hội thảo khoa học góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) TG

Tháng 7

– Hành trình về địa chỉ đỏ “Tuổi trẻ Khánh Hòa tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh” TG
– Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 –  27/7/2020) TG
– Chiến dịch tình nguyện tại Lào – Mùa hè xanh ĐK
– Lễ ra quân đợt cao điểm các chiến dịch, Hội quân đợt các chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè TH
– Tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần IX, năm 2020 TH

Tháng 8

– Tọa đàm, gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 TG
– Hội nghị tập huấn báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội TG
– Lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2020 TC,ĐK
– Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng năm 2020 ĐK
– Tổng kết công tác Đoàn trường học, Hội Sinh viên; Tổng kết công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi TH

Tháng 9

– Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông ĐK, toàn tỉnh
– Dạ hội Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) VP
– Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2020 TC

Tháng 10

– Tham gia chương trình họp mặt 25 năm trại huấn luyện viên Nguyễn Chí Thanh toàn quốc. ĐK
– Gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ, kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020) ĐK
– Thẩm định Bộ TCTĐ Khối Huyện, thị, trực thuộc VP

Tháng 11

– Hội thi tìm hiểu Pháp luật trong đoàn viên thanh niên TG

Tháng 12

– Các hoạt động tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện ĐK
– Tổng kết các hoạt động công tác Đoàn – Hội VP
– Triển khai Đặc san xuân 2021 TG

 

* Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

 • Tổ hợp các công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh, khu vui chơi cho thiếu nhi, con đường hoa (phát triển du lịch gắn với địa chỉ đỏ) tại Ninh Vân – Ninh Hòa.
 • Công trình thanh niên “Trường Sa xanh” kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2020) tại Vùng 4 Hải quân.

* Công trình trọng tâm

 • Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh;
 • Mái ấm nghĩa tình;
 • Hệ thống lọc nước sạch;
 • Bể bơi di động, phòng chống đuối nước;
 • Điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi;
 • Dụng cụ tập thể dục, thể thao cộng đồng.