Gần 200 cán bộ đoàn tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở

124
Một tiết dạy dân vũ quốc tế, những vũ điệu đơn giản, vui tươi, thường mô tả những hoạt động sinh hoạt gần gũi hằng ngày hay phản ánh không khí lễ hội truyền thống của người dân bản xứ.

Từ ngày 25 đến 29-4, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2011 cho gần 200 cán bộ Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; các trường cao đẳng, đại học; đoàn trực thuộc; cán bộ chuyên trách các huyện, thị, thành đoàn và Tỉnh đoàn.

Theo đó, trong các buổi tập, các học viên (HV) được học tập các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhận thức mới về vai trò của thanh niên (TN) và trách nhiệm của Đoàn TN trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học Xã hội chủ nghĩa của TN; Kỹ năng thiết kế và xây dựng mô hình hoạt động TN… và thực hành các kỹ năng hoạt động Đoàn.

Ngày 25-4, các học viên (HV) được nghe phổ biến về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bao gồm các nội dung: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội trên cơ sở bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 2011; chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 – 2020; phương hướng nhiệm vụ, phát triển đất nước 5 năm (2011 – 2015)…

Đợt tập huấn là cơ hội để cán bộ Đoàn trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp năm 2012.

Ngọc Thảo