Ngày làm việc thứ nhất Đại hội XI của Đảng

86
Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Ðảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng 12-1-2011 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình, Thủ đô Hà Nội. Theo Chương trình, Ðại hội được tổ chức từ ngày 12-1 đến ngày 19-1-2011.

Dự Ðại hội XI có 1.377 đại biểu thay mặt cho gần 3,7 triệu đảng viên trong toàn Ðảng. Trong đó có 178 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X, 1.188 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương, 11 đại biểu của Ðảng bộ Ngoài nước do Trung ương chỉ định theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; 149 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 10,82%; 167 đại biểu các dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 12,13%.

Trong 1.377 đại biểu, có 199 đại biểu vào Ðảng trước tháng 4-1975, chiếm 14,45%; số đại biểu vào Ðảng từ tháng 5-1975 đến tháng 12-1986 là 818 đồng chí, chiếm 59,40%. Số đại biểu vào Ðảng từ tháng 1-1987 đến nay có 360 đồng chí, chiếm 26,14% tổng số đại biểu tham dự Ðại hội. Ðại biểu cao tuổi nhất là  đồng  chí  Trần  Hanh,  79 tuổi, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Ðại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Vương Thị Mỵ, 29 tuổi, dân tộc Mông, Ðoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Dự Ðại hội có các đại biểu khách mời:

– Ðồng chí Ðỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; đồng chí Lê Ðức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Ðức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Ðảng các khóa; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ các khóa; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng các khóa II, III, IV, V; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ, trí thức; đại biểu các tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sáng 11-1-2011, trước khi khai mạc phiên họp trù bị của Ðại hội, các đại biểu Ðại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại phiên khai mạc Ðại hội, Ðoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng Ðại hội.

Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Ðoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc của Ðại hội.

Ðồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Ðoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Ðại hội.

Ðồng chí Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về các văn kiện trình Ðại hội XI.

Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X trình Ðại hội XI.

Ðại hội đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ðoàn Thư ký Ðại hội đọc danh sách 103 đảng từ 69 nước và 14 tổ chức quốc tế đã gửi điện chúc mừng Ðại hội XI Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Ðoàn Chủ tịch và toàn thể Ðại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nồng nhiệt đối với tình cảm hữu nghị và hợp tác của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðại hội coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế của Ðảng ta; là sự ủng hộ, cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Tại diễn đàn trọng thể này, Ðảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các chính đảng khác, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, vì tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc.

Chiều 12-1-2011, Ðại hội làm việc tại các đoàn đại biểu, thảo luận các văn kiện Ðại hội XI, gồm:

– Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020.

– Báo cáo Chính trị.

– Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng và Ðiều lệ Ðảng (bổ sung, sửa đổi).

– Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X.

Theo Báo Nhân Dân