Hướng dẫn Festival sáng tạo trẻ 2010

145
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA
———–
Số : 39/HD-TĐ
Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN
Tổ chức bình chọn công trình , đề tài, sáng kiến,
sản phẩm sáng tạo toàn quốc lần thứ III

Thực hiện hướng dẫn số 39/HD-TWĐTN ngày 20/4/2010 của Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn thanh niên Về việc “ Tổ chức bình chọn công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo toàn quốc lần thứ III ”. Ban Thường Vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa hướng dẫn các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức bình chọn công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo cụ thể như sau:

 1. Điều kiện bình chọn
– Các sản phẩm sáng tạo được nhiên cứu áp dụng từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/10/2010.
– Tác giả các sản phẩm sáng tạo là thanh niên Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi ( có thể là cá nhân hoặc tập thể).
– Sản phẩm sáng tạo đạt giải ở các cuộc thi khác được tham gia bình chọn.
2. Tiêu chí, cách thức bình chọn
*Tiêu chí bình chọn
– Các sản phẩm sáng tạo phải có khả năng áp dụng ( sử dụng) rộng rãi trong thực tiễn; đề tài giải pháp đã được thử nghiệm (sản xuất thử) hoặc chứng minh có khả năng áp dụng (sử dụng).
– Các sản phẩm sáng tạo phải tiêu biểu về năng suất, chất lượng, mang lại hiệu  quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường.
– Các sản phẩm sáng tạo phải là nơi rèn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên.
* Cách thức bình chọn
– Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức bình chọn sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại địa phương, đơn vị mình và gửi hồ sơ về tỉnh đoàn. Mỗi huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc giới thiệu tối thiểu 01 sản phẩm sáng tạo.
– Ban Thường Vụ Tỉnh đoàn thành lập Hội đồng bình chọn những sản phẩm tiêu biểu nhất và đề nghị Trung ương bình chọn sản phẩm sáng tạo tiêu biểu cấp toàn quốc.
3. Hồ sơ khen thưởng
* Hồ sơ đề nghị
Hồ sơ đề nghị gồm:
-Văn bản đề nghị của Ban Thường Vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.
– 01 bản báo cáo tóm tắt sản phẩm sáng tạo (có mẫu gửi kèm).
– Các tài liệu liên quan như: ảnh, đĩa, băng video, mô hình, sản phẩm…
– Ảnh tác giả kích thước 4×6 (ghi rõ họ tên sau ảnh).
Ban Thường Vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị về Ban Thanh niên Công nhân, nông thôn và Đô thị – Tỉnh đoàn Khánh Hòa số 06 Hoàng Hoa Thám-Nha Trang trước ngày 15/10/2010./.

Nơi nhận:
– Ban TNCN ĐT TW Đoàn
– Các Ban Tỉnh đoàn;
– Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
– Lưu VP-Ban TNCN NT&ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quỳnh Nga