Hướng dẫn phong trào 3 trách nhiệm trong công chức

683
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA
———–
Số : 23/HD-TĐ
Nha Trang, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN
Triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ

 Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

 – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, nhằm cụ thể hóa các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong khối công chức, viên chức.
– Căn cứ hướng dẫn số 52HD/CNĐT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn về việc triển khai phong trào ” 3 trách nhiệm”  trong cán bộ, công chức trẻ.
Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa hướng dẫn triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 1. Mục đích:
 – Tạo môi trường và động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ công chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động tham gia có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính nhà nước, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nêu cao ý thức hết lòng phục vụ nhân dân, khơi dậy tính tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tay nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu mới. Góp phần giáo dục để hình thành những phẩm chất của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tùy và cầu thị.
 – Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính, xây dựng các mô hình quản lý hành chính và bộ máy hành chính tinh gọn qua đó làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
 2. Yêu cầu:
 – Phong trào “3 trách nhiệm” phải được triển khai rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên ở tất cả các Chi đoàn, Đoàn cơ sở. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, theo dõi, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện, nhân rộng những điển hình hay để cùng nhau học tập.
 – Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào phải đảm bảo các yêu cầu: Được người, được việc, được tổ chức, được lòng dân.
 3. Đối tượng tham gia:
 Các cơ sở Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
 II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP:

 1. Nội dung:
 a. Trách nhiệm với nhân dân:
  – Tiếp đón ân cần, hòa nhã, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, cần đồng cảm, chia sẻ, tư vấn, giải thích kịp thời những thắc mắc, yêu cầu của công việc cho người dân biết một cách rõ ràng, thuận tiện, thực hiện tiếp xúc công bằng.
 – Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia nghiên cứu, tham mưu với chính quyền cải tiến các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, tránh gây khó khăn, sách nhiễu cho người dân.
 b. Trách nhiệm với công việc:
 – Tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiệu quả công việc do cơ quan đơn vị phân công, có sáng kiến rút ngắn thời gian, tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng công việc phục vụ hiệu quả.
 – Tham gia nghiên cứu, tham mưu với chính quyền cải tiến các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, tránh gây khó khăn cho người dân.
 – Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.  
 – Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.
 – Hiến kế các giải pháp, quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ, đem lại hiệu quả thiết thực trong công việc.
 c. Trách nhiệm với chính mình:
 – Không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xã hội.
 – Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, hiệu quả; sắp xếp khoa học, đảm bảo đúng thời gian thực hiện.
 – Có sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho công việc, cho cơ quan, đơn vị và phục vụ cho xã hội.
 – Rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, y đức, lương tâm chức nghiệp.
 2. Giải pháp:
 a. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
 – Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cán bộ công chức trẻ xung kích tình nguyện tham gia công cuộc cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”.
 – Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công chức trẻ đăng ký tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác.
 – Tổ chức các hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng loại nghề đặc thù của từng khu vực hành chính sự nghiệp như: Thi tin học,  thi cán bộ văn phòng giỏi…
 – Tổ chức các hoạt động như: Hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề, diễn đàn, cuộc thi gắn bó với chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, đơn vị.
 – Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ, tin học trong đoàn viên thanh niên.
 – Tổ chức các hoạt động năng cao kỹ năng xã hội, kỹ năng ứng xử, thuyết trình,… qua đó hỗ trợ công tác giải quyết nhanh chóng, chính xác, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, tránh gây khó khăn cho người dân. 
 b. Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học.
 – Khuyến khích, tạo động lực để đoàn viên thanh niên lao động sáng tạo như: góp ý cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới, phương pháp, quy trình thủ tục hành chính giải quyết các hồ sơ tồn đọng.
 – Phát động phong trào nhiên cứu khoa học kỹ thuật, hình thành ý tưởng khoa học trong đoàn viên thanh niên.
 – Hình thành câu lạc bộ đội nhóm khoa học kỹ thuật trẻ, xây dựng tập thể thanh niên tiên tiến.
 – Chủ động xây dựng các tổ nhóm thanh niên tiên tiến, thực hiện tốt các mặt quản lý lao động, kế hoạch, an toàn lao động,… xây dựng được các định mức tiên tiến của đơn vị, tạo được nét mới trong phương pháp điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động tiếp cận, lắng nghe ý kiến của nhân dân.
 – Tổ chức ngày hội đăng ký các sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, sáng kiến rút ngắn thời gian, tiến độ giải quyết hồ sô, nâng cao chất lượng công việc, phục vụ hiệu quả; tham gia hiến kế các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, hiệu quả hoạt động phong trào Đoàn tại đơn vị.
 c. Tổ chức các hoạt động, các đợt chiến dịch thi đua cao điểm triển khai phong trào.
 – Tổ chức tuyên truyền, hội thảo tọa đàm, diễn đàn trao đổi nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm chức nghiệp của người cán bộ công chức; tránh các hiện tượng tiêu cực, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức trẻ.
 – Thực hiện công việc gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vì sự phát triển của đoàn viên, thanh niên phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng.
 – Chủ động thiết kế nhiều phương thức và loại hình phù hợp nhằm tạo môi trường để cán bộ công chức có điều kiện phát huy vai trò xung kích của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị.
 – Tùy theo điều kiện của từng cơ sở Đoàn ở các đơn vị, mỗi ngành nghề chọn những thời điểm thích hợp để phát động chiến dịch, các đợt thi đua cao điểm, gắn với việc thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ của đơn vị. Các đợt thi đua phải được xác lập các nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Xây dựng bộ phận thường trực thi đua, với quy chế phối hợp chặc chẽ giữa Đoàn với các bộ phận chuyên môn trong cơ quan, đơn vị. Chú ý việc xây dựng các danh hiệu thi đua, đeo bám và kiểm tra hỗ trợ đánh giá, sơ, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời.
 – Tổ chức bình chọn và tuyên dương các cá nhân, tập thể cán bộ công chức trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực theo định kỳ hàng năm.
 IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Tỉnh Đoàn:
 – Ban hành hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào “3 trách nhiệm”, chỉ đạo điểm một số đơn vị để rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả.
 – Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao Ban Thanh niên Công nhân Nông thôn và Đô thị làm bộ phận thường trực hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng kịp thời.
 – Phối hợp các sở, ban ngành tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, khai thác các nguồn lực triển khai phong trào. 
 2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 
 – Căn cứ vào hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể triển khai phong trào.
 – Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương và các chương trình triển khai, phối hợp với các ban, ngành tại địa phương, đơn vị để hỗ trợ tạo nguồn lực tổ chức triển khai phong trào .
Phong trào “3 trách nhiệm” là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Xung kích thực hiện cải cách hành chính” của Đoàn thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị mình; chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các Ban, ngành chức năng của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của phong trào.  Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm gửi báo cáo về Tỉnh Đoàn Khánh Hòa (qua Ban Thanh Niên Công Nhân Nông Thôn & Đô Thị; ĐT:0583.820111 Email: banthanhnientdkh@yahoo.com) 

Nơi nhận:
– Ban TNCN ĐT TW Đoàn
– Các Ban Tỉnh đoàn;
– Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
– Lưu VP-Ban TNCN NT&ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quỳnh Nga