Các biểu mẫu về công tác Đoàn viên

1031

1. Giấy bảo đảm của người giới thiệu:

 

 

 

2. Bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban chấp hành chi đoàn:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH…..

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…..       …ngày….tháng…..năm….

CHI ĐOÀN….

ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn….

Căn cứ lời giới thiệu của đoàn viên…Xét đơn gia nhập Đoàn của anh(chị)……

Hội nghị chi đoàn…họp ngày…tháng…năm……

Có mặt…đoàn viên trên tổng số…đoàn viên đã có…đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị)… vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (…% trên tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị). Chi đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) làm tròn nhiệm vụ đoàn viên và trở thành đoàn viên ưu tú.

                                                                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

                                                                                                                                                                Bí thư

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH……. …ngày…tháng…năm…..

Số:NQ-KNĐVDD

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Căn cứ mục 3, điều 4, chương I, Điều lện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Xét đề nghị của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH….

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Chuẩn y kết nạp đồng chí….làm ĐOÀN VIÊN DANH DỰ CẢU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

Kể từ ngày…tháng…năm…

Điều II: Ban chấp hành … có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Ngày …tháng…năm 200

TM. BAN CHẤP HÀNH……

Bí thư

b- Mẫu thẻ đoàn viên danh dự:

Khổ 7cm × 10cm giấy cứng

(Nếu có điều kiện ép Plastic)

Trang 1:


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:…/ĐVDD

 

THẺ ĐOÀN VIÊN DANH DỰ

Đồng chí:

Ngày sinh:

Là đoàn viên danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ ngày:….

Thuộc đơn vị:……

BCH…..

(Đóng dấu)

+ Màu hồng đào.

+ Nền in chìm xanh da t rời, hình kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

+ Chữ in trên thẻ màu xanh cô ban.

+ Chỉ đóng dấu cấp ký quyết định.

Trang 2:

“Bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”

+ Màu trắng:

+ Chữ màu xanh cô ban.

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

(Lời Bác Hồ)

+ Nền in chìm hình kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ màu xanh da trời”

4. Mẫu giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành (khổ 15cm × 10cm):


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH…

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…. …ngày…tháng…năm 200..

Số: CN/ĐTT

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đoàn viên trưởng thành

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chứng nhận đồng chí:

Sinh ngày…tháng…năm…

Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày….số thẻ đoàn viên….

Sinh hoạt tại chi đoàn:…

Được trưởng thành Đoàn từ ngày…tháng…năm…

TM. BAN CHẤP HÀNH

Bí thư

(Ký tên, đóng dấu)

5. Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng:

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

………………………………..

……………………………….. ….ngày….tháng…năm 200…..

Số:…..-NQ/

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú

Vào Đảng cộng sản Việt Nam

Kính gửi: Chi ủy…………………………………

Đảng ủy………………………………

– Căn cứ điểm 1, điều 4, chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn cảu Ban chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Xét đề nghị của chi đoàn………………………………………………..

Ban………….TNCS Hồ Chí Minh ………..họp ngày…..tháng….năm….nhận thấy:

– Đoàn viên……….có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị, đọa đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng):…………………………………………………….

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên………………………..vào Đảng, với sự tán thành của ……đ/c (đạt…..%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành, số không tán thành …đ/c, với lý do………………………………………chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và xẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên……………trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

TM

(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu nghị quyết kết nạp và thẻ đoàn viên danh dự:

a- Mẫu nghị quyết kết nạp:

 

 

 

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Vào Đoàn ngày:

Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian tìm hiểu để giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn, anh(chị)… đã thể hiện những ưu, khuyết điểm như sau:

– Ưu điểm:…

– Khuyết điểm…

Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên, tôi nhận thấy ban, anh(chị)…đã xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Vậy đề nghị chi đoàn xem xét.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin hứa sau khi bạn, anh(chị)…được vào Đoàn sẽ tiếp tực giúp đỡ để bạn, anh(chị)… nhanh chóng làm quen với công tác Đoàn.

Chữ ký của người giới thiệu