Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Giấy mời

Giấy mời Dự Lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí...

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA           Khánh Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2013                  ...

Giấy mời họp thống nhất nội dung Liên hoan các đội tuyên truyền thanh...

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH       BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA          Khánh Hòa, ngày 06 tháng 5 năm...

Giấy mời V/v chuẩn bị tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 82...

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA   Khánh Hòa, ngày 04 tháng 3 năm 2013                      ***  ...

Giâý mời phối hợp hoạt động Đoàn – Hội – Đội năm học 2012...

       ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA                          ...

Giấy mời Dự “Lễ ra quân bảo vệ môi trường và trao tặng cờ...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2013                     ...

Giấy mời Dự “Lễ Phát động Tháng Thanh niên 2013”

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA     Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2013          ...

Giấy mời Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội và phong trào...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA       Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2013...

Giấy mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn dự họp thông qua báo cáo...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA      Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2013          ...