Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

124

Tỉnh đoàn vừa thành lập và tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ gồm 34 thành viên.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ có chức năng tổ chức nghiên cứu các vấn đề của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nắm bắt thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch của lực lượng phản cách mạng, tuyên truyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân rộng những giá trị nhân văn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và xã hội…

Báo Khánh Hòa