CAM LÂM: Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cơ sở năm 2019

260

Từ ngày 28 – 31/10, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 90 học viên là Bí thư, Phó Bí thư, đoàn viên tiêu biểu của các cơ sở Đoàn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, hội viên tiêu biểu các cơ sở Hội trực thuộc. Tại lớp tập huấn, học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ công tác Đoàn…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng những vấn đề lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cơ bản nhất cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên ở cơ sở; giúp các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.