Vay vốn nhà ở 2009

129
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA
———–
Số:   288/CV-TĐ
“Về việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ”
Nha Trang, ngày 24 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:   Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn.

Thực hiện văn bản số 1201/UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Về việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ” (Địa chỉ trang web: www.chinhphu.vn)

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với UBND xã tổ chức họp bình xét đúng đối tượng thụ hưởng theo qui định, kết nạp hộ Thanh niên vay vào các Tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp với Ngân hàng CSXH cùng cấp tổ chức giải ngân kịp thời không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn.

2. Phối hợp với Ban Giảm nghèo, Ủy ban MTTQVN xã kiểm tra việc xây dựng nhà ở của hộ Thanh niên được vay vốn xây dựng nhà ở; thông báo cho Ngân hàng CSXH cùng cấp những trường hợp hộ Thanh niên vay không thực hiện xây nhà ở sau khi nhận tiền để có biện pháp xử lý kịp thời.

Để tạo điều kiện cho các hộ Thanh niên nghèo “vay hỗ trợ nhà ở  theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ” Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP, Ban TN-CN-NT và ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quỳnh Nga