Hiến pháp năm 2013

34

 

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Lời nói đầu

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương I: Chế độ chính trị

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương V: Quốc hội

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương VI: Chủ tịch nước

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương VII: Chính phủ

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương VIII: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương IX: Chính quyền địa phương

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

icon 02 1 - Hiến pháp năm 2013

Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

we love nha trangwe love nha trang