Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do

363

Đây là những bức ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch được sưu tầm từ ấn bản "Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", xuất bản tháng 11/1970.

REDSVN HoChiMinh 01 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi, khi ở Pháp.
REDSVN HoChiMinh 02 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
REDSVN HoChiMinh 03 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Giữa năm 1923, Người sang Liên Xô.
REDSVN HoChiMinh 04 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương.
REDSVN HoChiMinh 05 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930.
REDSVN HoChiMinh 06 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch năm 1945.
REDSVN HoChiMinh 07 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
REDSVN HoChiMinh 08 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946.
REDSVN HoChiMinh 09 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Ngày 31/5/1945, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp.
REDSVN HoChiMinh 10 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.
REDSVN HoChiMinh 11 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người dạy: “Thực túc thì binh cường” và ngày ngày Người tăng gia sản xuất cùng đồng bào, chiến sĩ.
REDSVN HoChiMinh 12 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Năm 1949, Đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc đã tới quây quần bên Hồ Chủ tịch.
REDSVN HoChiMinh 13 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước.
REDSVN HoChiMinh 14 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Là người sáng lập và lãnh đạo quân đội ta, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch biên giới.
REDSVN HoChiMinh 15 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao.
REDSVN HoChiMinh 16 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người với các đại biểu Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, năm 1951.
REDSVN HoChiMinh 17 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Giờ nghỉ trưa, Người vẫn thường đọc báo.
REDSVN HoChiMinh 18 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.
REDSVN HoChiMinh 19 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc.
REDSVN HoChiMinh 20 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
REDSVN HoChiMinh 21 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người chủ trì một phiên họp Hội đồng Chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ.
REDSVN HoChiMinh 22 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Thăm đền Hùng, Hồ Chủ tịch nói với các chiến sĩ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ nước”.
REDSVN HoChiMinh 23 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).
REDSVN HoChiMinh 24 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người thăm nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956).
REDSVN HoChiMinh 25 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam. Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam.
REDSVN HoChiMinh 26 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ ) Hồ Chủ Tịch (5/1956).
REDSVN HoChiMinh 27 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch thăm trường trung học Trung Hoà của Hoa Kiều ở Hà Nội.
REDSVN HoChiMinh 28 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch chuyện với học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.
REDSVN HoChiMinh 29 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hoà bình thế giới”.
REDSVN HoChiMinh 30 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch thăm kè Cố Đô, tình Hà Tây (1958).
REDSVN HoChiMinh 31 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tô, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958).
REDSVN HoChiMinh 32 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Xem hình mẫu xây dựng thủ đô Hà Nội, Người dặn dò về vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959).
REDSVN HoChiMinh 33 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người với các đại biểu đạo Thiên Chúa.
REDSVN HoChiMinh 34 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Lên thăm khu tự trị tây Bắc (5/1959), Hồ Chủ tịch trao tặng đồng bào các dân tộc bức trướng của đồng báo Thủ đô Hà Nội.
REDSVN HoChiMinh 35 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
“Người ngồi đó với cây chì đỏ / Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Tố Hữu).
REDSVN HoChiMinh 36 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được Quốc hội khoá 2 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (7/1960).
REDSVN HoChiMinh 37 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Ngày 5/9/1960, Đảng lao Động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3. Trong diễn văn kha mạc, Người nêu rõ: “Đại hội lần thứ hai là đại hội kháng chiến. Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà”.
REDSVN HoChiMinh 38 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người cầm nhịp hát bài “Đoàn kết”.
REDSVN HoChiMinh 39 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Mười vạn nhân dân và cán bộ tỉnh Thanh Hoá hứa với Người sẽ ra sức xây dựng Thanh Hoá thành một tỉnh kiểu mẫu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa (1961).
REDSVN HoChiMinh 40 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Ngày 9/12/1961, về thăm quê nhà lần thứ hai, Người chụp ảnh với các chiến sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.
REDSVN HoChiMinh 41 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội (1966).
REDSVN HoChiMinh 42 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam.
REDSVN HoChiMinh 43 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm đoàn đại biểu đặc biệt Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Hà Nội (12/6/1969).
REDSVN HoChiMinh 44 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch xem triển lãm tranh miền Nam.
REDSVN HoChiMinh 45 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Bác Hồ trong trang phục của Hải quân nhân dân Việt Nam.
REDSVN HoChiMinh 46 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch với các anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước.
REDSVN HoChiMinh 47 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Người tặng hoa phong lan cho ba đại biểu dân quân gái Quảng Bình, Vĩnh Linh.
REDSVN HoChiMinh 48 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch và các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh.
REDSVN HoChiMinh 49 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Lời Hồ Chủ tịch: “Vì lợi ích mười năm phai trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.
REDSVN HoChiMinh 50 - Những bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giành độc lập tự do
Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp chúng ta.

Infonet.vn

 

we love nha trangwe love nha trang