Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Sổ tay cán bộ Đoàn

Sổ tay cán bộ Đoàn

Bài 5: Hệ thống chính trị nước ta

Qua hơn 17 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu cao độ của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã đạt...

Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng,...

Câu hỏi 1: Những tác động chủ yếu của bối cảnh quốc tế mới và tình hình trong nước đối với sự phát triển...

Bài 3: Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã...

Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm phát triển của cách mạng nước ta (1930-1991), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII...

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư...

Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì? Trả lời: a. C.Mác và Ph.Ăngghen Trong quá trình phát triển của lịch sử xã...

Các biểu mẫu về công tác Đoàn viên

1. Giấy bảo đảm của người giới thiệu:       2. Bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban chấp hành...

Tổ chức lễ trưởng thành Đoàn viên

I. QUY ĐỊNH CHUNG - Đoàn viên tròn 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn. Lễ trưởng thành cho đoàn viên...

Tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TRANG TRÍ Khi có quyết định chuẩn y kêt nạp của Đoàn...

Điều kiện thủ tục kết nạp Đoàn viên

I. ĐIỀU KIỆN KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ...

Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ...

Công tác quản lý Đoàn viên

1.1. Quản lý cá nhân: - Quản lý lý lịch (Sổ đoàn viên, thẻ, huy hiệu) - Quản lý tư tưởng - Quản lý...