Tăng hiệu quả công tác liên tịch về vay vốn

20
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA
-----------
Số:  326/CV-TĐ
“Về việc tăng hiệu quả chương  trình liên tịch ”
Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2009

Kính gửi:  Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn

Thực hiện văn bản số 09/SDC ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn - Trung ương Đoàn “Về việc tăng hiệu quả chương trình liên tịch”.
Để thực hiện chỉ tiêu 100% các tỉnh thành Đoàn đến cuối năm 2009 có dư nợ đạt 20 tỷ trở lên, mỗi xã phường có ít nhất 01 tổ tiết kiệm do Đoàn thanh niên quản lý mà Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giao (Tỉnh nào không đạt chỉ tiêu thì có khả năng Trung ương sẽ không xếp loại cuối năm). Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các huyện, thị, thành Đoàn nghiêm túc triển khai một số nội dung sau:
1. Đối với các huyện, thị, thành Đoàn:
- Muốn tăng vốn, tăng dư nợ việc làm đầu tiên phải tăng Tổ TK&VV do Đoàn Thanh niên quản lý. Để tăng tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn quản lý thì phải làm việc thống nhất với Chủ tịch xã, phường và Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thị.
- Hiện có một số cách nhằm tăng Tổ TK&VV của Đoàn thanh niên:
+ Nếu trong thôn, xóm, tổ... số thành viên của Tổ TK&VV quá lớn (trên 50) số dư của Tổ cũng lớn, để quản lý nguồn vốn vay tốt, Đoàn thanh niên xã, phường đề nghị chính quyền xã cho thành lập thêm Tổ mới và giao Tổ mới cho Đoàn Thanh niên quản lý.
+ Đoàn Thanh niên chủ động đề nghị chính quyền cấp xã và Ngân hàng chính sách xã hội phân chia lại việc quản lý các Tổ TK&VV của 4 Đoàn thể cùng nhận ủy thác trong xã hợp lý, tạo điều kiện để Đoàn thanh niên có thêm Tổ TK&VV.
+ Sẵn sàng nhận lại tất cả Tổ TK&VV của các tổ chức Hội khác bàn giao.
+ Sẵn sàng đảm nhận các Tổ TK&VV hình thành do thực hiện các chương trình mới, dự án mới.
+ Tăng cường kiểm tra giúp đỡ các Tổ tiết kiệm và vay vốn của Đoàn hoạt động tốt, hiệu quả, tạo uy tín cho Đoàn trong hoạt động này.
- Rà soát tổng hợp các xã không có Tổ TK&VV do Đoàn thanh niên quản lý và tìm nguyên nhân vì sao không thành lập được Tổ TK&VV.
- Giao chỉ tiêu dư nợ năm 2009 (Kế hoạch số 52/KH-TĐ ngày 05/3/2009 của BTV Tỉnh đoàn về việc " đẩy mạnh thực hiện chương trình liên tịch với ngân hàng chính sách xã hội và giao chỉ tiêu dư nợ năm 2009" cho các xã, phường Đoàn: Tăng bao nhiêu Tổ trong năm 2009, đưa vào chỉ tiêu thi đua năm 2009.
- Chọn xã chỉ đạo điểm để triển khai các biện pháp nhằm tăng Tổ TK&VV
- Tăng cường phối hợp với Ngân hàng chính sách đẩy mạnh việc tuyên truyền, thu nạp thông tin, tham khảo ý kiến, học hỏi kinh nghiệm, xin hỗ trợ kế hoạch tập huấn của Đoàn và có kế hoạch tập huấn về công tác này gửi NHCS để nhận sự hỗ trợ về chuyên môn, kinh phí…
- Tăng cường sự kiểm tra giám sát của Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn đối với các Tổ TK&VV. Thiết lập hệ thống sổ sách theo dõi, phân công cụ thể cán bộ huyện Đoàn theo dõi, quản lý, khi cán bộ theo dõi chuyển công tác nhất thiết phải bàn giao cho người tiếp nhận công việc cụ thể, rõ ràng.
- Báo cáo Huyện, Thị, Thành ủy, UBND toàn bộ hoạt động nhận ủy thác của Đoàn.
- Tham mưu Huyện, Thị, Thành ủy, UBND ra văn bản chỉ đạo các xã tăng cường chỉ đạo Đoàn thanh niên thực hiện ủy thác vay vốn NHCS phát triển sản xuất kinh doanh xóa đói giảm nghèo.
- Tổ chức, làm việc với Đảng ủy, UBND các xã về việc nhận Tổ TK&VV kể cả việc thành lập tổ mới, tổ chưa thuộc tổ chức hội, các tổ hoạt động kém…
- Tăng cường phối hợp với NHCS, có văn bản đề nghị bổ sung đại diện Đoàn thanh niên vào ban đại diện hội đồng quản trị.
2. Đối với các xã Đoàn, Đoàn phường:
- Làm văn bản báo cáo Đảng ủy, UBND xã, phường, Huyện đoàn về việc nhận ủy thác NHCSXH.
- Đề xuất phương án nhận Tổ TK&VV trong đó nêu rõ nhân sự đảm nhận Tổ trưởng nếu nhận bàn giao.
- Chuẩn bị nhân sự dự kiến làm Tổ trưởng Tổ TK&VV nếu nhận bàn giao.
- Các dự kiến về hoạt động của Tổ TK&VV.
- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của Ban đại diện Tổ TK&VV, hoạt động các tổ viên, lồng ghép các hoạt động khuyến nông, lâm, ngư, khuyến công…giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.
- Đề xuất, kiến nghị các cấp hỗ trợ về chuyên môn cho Đoàn xã, phường và các Tổ trưởng Tổ TK&VV.
Trên đây là những nội dung quan trọng trong việc tăng hiệu quả chương trình liên tịch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu BTV các huyện, thị, thành Đoàn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương có biện pháp chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo. Trong quá trình thực hiện mọi vấn đề vướng mắc đề nghị trao đổi với Tỉnh Đoàn (qua Ban TNCNNT&ĐT; Điện thoại: 058.3820111; Email: banthanhnientdkh@yahoo.com
Lưu ý: Các đơn vị thống kê các xã, phường không có Tổ TK&VV do Đoàn thanh niên quản lý báo cáo về Tỉnh đoàn (qua ban TNCNNT&ĐT) trước ngày 31/5/2009 để tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn.

Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện)
- Trung tâm hỗ trợ và phát triển TN Nông thôn(BC)
- Ban TNNT Trung ương Đoàn (BC)
- Lưu VP, Ban TNCNNT&ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Quỳnh Nga

we love nha trangwe love nha trang