Đi công tác cơ sở và thẩm định Bộ tiêu chí thi đua năm 2018

97

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Kế hoạch số: 14-KH/TĐTN-TCKT về việc kiểm tra và đi công tác cơ sở năm 2018, ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Tháng 9 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành quyết định thành lập đoàn công tác, trưởng đoàn là đồng chí Bùi Hoài Nam – Bí Thư Tỉnh đoàn, các đồng chí lãnh đạo Ban, cán bộ phụ trách Hội – Đội đi kiểm tra cơ sở và thẩm định Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn – Hội đối với các đơn vị Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc năm 2018.

Đi công tác cơ sở và thẩm định Bộ tiêu chí thi đua năm 2018 1

Với mục đích đi cơ sở:

– Đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đối với các cấp bộ Đoàn; nắm tình hình tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ở cơ sở, nghiên cứu, tìm hiểu từ thực tiễn ở cơ sở để chuẩn bị cho việc xây dựng các chủ trương công tác trong thời gian tới.

– Kiểm tra việc bám sát nội dung, yêu cầu và tiến độ thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2018 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; đánh giá đúng thực trạng, chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện của địa phương, đơn vị.

– Thông qua các đợt đi cơ sở, kiểm tra giúp cho các cấp bộ đoàn phát hiện khắc phục những tồn tại hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

– Quá trình đi cơ sở và kiểm tra phải bảo đảm khách quan, không hình thức, có trọng điểm và rõ về nội dung và đối tượng.

– Tăng cường sự chủ động, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt cơ sở đối với các ban, bộ phận Tỉnh đoàn; đồng thời đề cao công tác kiểm tra, đánh giá của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp dưới, trong đó tự kiểm tra là chính.

Đi công tác cơ sở và thẩm định Bộ tiêu chí thi đua năm 2018 2

Kết quả đánh giá tại các buổi làm việc: Trưởng đoàn Thẩm định đồng chí Bùi Hoài Nam – Bí Thư Tỉnh đoàn cùng các lãnh đạo Ban Tỉnh đoàn đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn với các đơn vị cơ sở trong đó chỉ ra những kết quả đạt được của các cơ sở Đoàn theo nội dung bộ tiêu chí thi đua và chương trình triển khai thực hiện công tác đoàn hội trong năm về các mặt như: công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tổ chức các hoạt động phong trào; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, học sinh sinh viên; công tác xây dựng Đoàn- Hội, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thông tin báo cáo công tác Đoàn – Hội… Bên cạnh đó đoàn thẩm định cũng chỉ một số hạn chế cần khắc phục và không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, đưa hoạt động, phong trào Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để xứng đáng với niềm tin của Đảng, thời gian qua “Thanh niên là rường cột của nước nhà; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; Công tác thanh niên là công việc sống còn của dân tộc”…